בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב המקובל יצחק בן טפחה זיע"א

ההכנה לתורה

בפרשתנו למדו חז"ל לימוד יסודי בעבודת ה' כולה: ההכנה לקיום רצון ה ' הריהו כקיום רצון ה' עצמו. שיעור זה עוסק בחשיבות ההכנה לקיום המצוות בכלל וללימוד התורה בפרט.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

2 דק' קריאה
אנו קוראים בפרשה 1 :
"וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו.

על פסוק זה אומרת המכילתא במקום:
וכי מיד עשו? והלא לא עשו עד ארבעה עשר לחדש; אלא כיון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד.

מכאן למדים אנו, כי ההכנה לקיום רצון ה', הרי היא כקיום רצון ה' עצמו, וכעשיית התורה עצמה.
המשנה באבות 2 אומרת, ש"כל שמעשיו מרבין מחכמתו חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו מרבה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת". ומקשה על כך רבנו יונה במקום: "יש לשאול איך אפשר להיות מעשיו מרובין מחכמתו, ואם אינו יודע התורה והמצות, וכי יש לו לעשות המעשים האלו?" וכו', והוא מסביר: "אלא שקבלו עליהם תחלה לעשות כל אשר יצוה להם וישמעו, ומיד קבלו שכר כאילו עשאום" וכו'. אם קיימת נכונות של האדם לעשות גם בלא ה"נשמע", הרי זה כאילו כבר עשה זאת.
ההכנה לתורה - הרי היא כתורה עצמה. אמנם עיקר לימוד התורה הוא "הוי שקוד ללמוד תורה" 3 , אולם קודם לכן יש צורך בהכנה: "והתקן עצמך ללמוד תורה" 4 , כיסוד וכהקדמה ללימוד. לפני שפותח האדם את התורה עצמה, צריך הוא להכין עצמו אליה על ידי ארבעים ושמונה הדרכים שבהם נקנית התורה. ולימוד גדול הוא זה, בייחוד אם יש צורך בכל ארבעים ושמונה הדרכים על מנת ללמוד את התורה.
ההכנה לקבלת התורה מלמדת אותנו כיצד עלינו לגשת ללימוד התורה, וכפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות 5 :
'והודעתם לבניך ולבני בניך', וכתיב בתריה: 'יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב' - מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע, אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע.

ישנה משמעות מיוחדת להכנה לתורה. לכן מצווה עם ישראל: "והיו נכנים ליום השלישי, כי ביום השלשי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני" 6 . יש צורך בשלושה ימים, ואף קודם לכן, בהכנה לקראת קבלת התורה, ופרשה זו של הכנה, יש בה עיקרים ויסודות של תורה.
ולשם כך קיימת הפרשה הזאת. הפרשה הזאת מלמדת אותנו, ש"מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע, אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע", ומתוך כך אומרת המשנה במסכת אבות 7 , שבין ארבעים ושמונה הדרכים שהתורה נקנית בהם, מצויים: "באימה, ביראה". כל מה שנאמר בפרשה זו, הרי הוא מהווה הלכות של תורה, כיצד עם ישראל יכול להגיע לתורה. מתוך ההקדמה לתורה יכולים אנו ללמוד הנהגות ויסודות של תורה, ועל כן יש ללמוד זאת בכל פעם מחדש.

---------------------------
מתוך הספר "שיעורי מרן הגר"א שפירא למסכת שבת ופסחים", בעריכת הרב בנימין רקובר שליט"א.


^ 1 שמות יב, כח.
^ 2 פרק ג, משנה ט.
^ 3 אבות ב, יד.
^ 4 אבות ב, יב.
^ 5 כב ע"א.
^ 6 שמות יט, יא.
^ 7 ו, ה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il