בית המדרש

  • מדורים
  • הדף היומי
לחץ להקדשת שיעור זה

הליכה עם ציצית בבית הקברות

undefined

הרב עקיבא כהנא

טבת תשפ
2 דק' קריאה
בגמרא (יח ע"א) מסופר על רבי יונתן שהיה הולך בבית הקברות וחוט תכלת מהציצית שלו נגרר מבגדו באופן גלוי. רבי חייא העיר לו שזה לא יפה לעשות כך משום שהמתים אומרים: "למחר באין אצלנו, ועכשו מחרפין אותנו", כלומר, שהליכה בבית העלמין עם ציצית היא לעג למתים שאינם יכולים לקיים את מצוות הציצית. תוספות (ד"ה למחר) כתבו שאף שמבואר בגמרא במנחות שקוברים מתים עם טלית וציצית, הרי שזה שאדם חי הולך עם ציצית זה לעג למתים.

הרא"ש (ג, ה) כתב שההולך בבית העלמין אינו צריך להסיר את בגד הציצית מגופו, משום שזהו בגד שמיועד ללבישה, ואדם הולך בו כדרכו, ואינו דומה לתפילין או ספר תורה שעליהם נאמר שאסור ללכת איתם לבית הקברות, משום שהם אינם לבוש. ולכן די להגביה את הציצית שלא תיגרר על קברים. הוא כותב שיתכן שבימינו יש להסיר גם את בגד הציצית עצמו משום שאינו בגד המיועד ללבישה, אלא מלבוש שלובשים רק לצורך המצווה.

הבית יוסף (או"ח כג) הביא שנכתב בגמרא שאסור ללכת בבית הקברות עם תפילין בראשו, ולא נכתב שאסור ללכת עם תפילין בזרועו, שהתפילין שבזרועו שהם מכוסים מותר להיכנס איתם. מכך הוא מוכיח שמותר גם ללכת עם טלית קטן שמתחת לבגדים. ולכן יש לכסות את הציציות ולהניחן מתחת לבגדים.

המגן גיבורים (אלף המגן ב) כתב (לפי דברי הרא"ש) שבגמרא מובאים שני דינים: דין לגבי תפילין שאסור ללכת עם תפילין לבית העלמין, למרות שהאדם לא קרוב לקבר, שיש בזה לעג לרש משום שהוא דבר שלובשים אותו רק לצורך מצווה. ואילו ציצית שהיא חלק מהלבוש, מותר ללכת איתה בבית העלמין, אבל אסור ללכת איתה קרוב לקבר. אלא שבימינו לובשים אותה רק למצווה, ולכן צריך לכסות אותה כשנכנסים לבית העלמין. לפי זה הוא מסיק שבמקרה שהטלית קטן משמשת ללבוש (כמו גופיית ציצית), מותר ללכת עמה בבית הקברות גם אם היא לא מוסתרת מתחת לבגדים.

הפרי מגדים (שם ב) כתב שאסור להיכנס לבית העלמין כשאדם לובש טלית גדול המיוחדת לתפילה, גם אם מצניעים את הציציות בתוך הבגד, משום שזהו בגד שמיועד לתפילה, וכמו תפילין שאסור ללכת איתם בבית העלמין. והמשנה ברורה (שם ג) חלק על דבריו וכתב שמותר ללכת עם טלית גדול אם ציציותיה מוכנסות בתוך הבגד. ונראה שטעמו הוא משום שאין מצווה בהליכה עם הבגד של הטלית, אלא רק על ידי הציציות שמטילים בו, ואין זה דומה לתפילין שהתפילין עצמם הם מצווה.

לגבי תפילין כתב בשולחן ערוך (מה, א) שאסור להיכנס איתם לבית העלמין, והביא הפרי מגדים (א) מחלוקת האם כל המקום המגודר לצורך בית עלמין נחשב כבית העלמין לעניין זה, או רק מקום שקרוב לקבר במרחק של ד' אמות.

סיכום: הגמרא אסרה ללכת עם ציצית קרוב לקבר משום שיש בכך משום לעג לרש. כך גם אסרה הגמרא ללכת עם תפילין בבית העלמין. נחלקו הדעות האם צריך להסיר בגד טלית קטן המיועד אך ורק למצווה, או שניתן להמשיך ללכת איתו ולהצניעו מתחת לבגדים. כמו כן ישנה מחלוקת לגבי טלית גדול שמצניעים את ציציותיה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il