בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • חיי שרה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יוסף בן רחל

מה לחפש בבחירת בן או בת זוג?

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

חשוון תשפ"א
3 דק' קריאה
"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי. ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת, ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה" (בראשית כד, א-ו).

אברהם אבינו מורה לעבדו אליעזר לחפש אשה לבנו יצחק מבנות ארצו ומולדתו ולא מבנות הכנעני אשר הוא יושב בקרבו. וכי לא היה יכול למצוא אשה מתאימה בעלת חסד בכל בנות כנען? מה היה כל כך גרוע בבתו של אליעזר עצמו שהיה תלמידו הנאמן של אברהם אבינו שחי חיים של אמונה בה', חיים של חסד ברמה הגבוהה ביותר, חיים של מסירות לאחרים, רוחנית וגשמית, בת שגודלת וצומחת בבית כזה לא מתאימה ליצחק? ולעומת זאת, להיכן שולח אותו אברהם אבינו לחפש את האשה לבנו, לארם נהרים שטופת עבודת אלילים, למצוא את רבקה ממשפחה מאוד בעייתית, אבא רשע, עובד עבודת אלילים, שמנסה לרצוח את אליעזר על ידי הרעלה (מדרש לקח טוב המכונה פסיקתא זוטרתא בראשית כד, לג), והיה שטוף בזימה, הוא היה מלך בארם נהרים, וכל בתולה שתנשא בועל אותה לילה הראשונה (ילקוט שמעוני בראשית כד, קט), אח רמאי ידוע, רשע וחצוף שקופץ להשיב לפני אביו (רש"י בראשית כד, נ), חמדן שרוצה לשדוד את אליעזר (רש"י בראשית כד, כט), במקום כזה, במשפחה כזו מחפש אברהם אבינו את האשה לבנו יצחק? האם קרבת המשפחה שלהם לאברהם מחפה על כל פשעיהם? אתמהה!

יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים (משנה אבות ה, כ). מסביר הגאון הצדיק רבי דב יפה זצ"ל: המשנה לא אומרת רק: הוי עז, הוי גיבור, הוי קל, אלא – הוי עז כנמר , קל כנשר , גיבור כארי ... הוא מביא בשם הגר"י צדקה זצ"ל שהמשנה באה לומר, שעלינו לעמול שתכונות אלו יהיו כה מושרשות בנו, עד שהם יהפכו להיות חלק מהטבע שלנו – כפי שהעזות, הגבורה והזריזות הן תכונות המושרשות בטבעם של אותם בעלי חיים, כי כל זמן שתכונות אלו אינן הופכות להיות חלק מהטבע, פעמים שמתגברים ופעמים שלא. ומסיים רבי דב יפה זצ"ל את דבריו, שבאמת כשמורנו הגאון הצדיק ר' אליהו לאפיאן זצ"ל חיפש שידוך לבתו, הוא פנה לגאון ר' ירוחם זצ"ל ממיר, וביקש שיציעו לו בחור שיש לו מידות טובות מצד הטבע.
("לעבדך באמת" על תורה, אמונה, מועדים, במדור דברי חכמים, עמוד שלו).

" מעשה אבות סימן לבנים" (תנחומא לך לך ט – רמב"ן בראשית יב, ו – מהרש"א ח"א ע"ז ח:). התורה הקדושה באה ללמדנו מה לחפש בבואנו לבחור בן או בת זוג. אברהם אבינו נמנע מלקחת אשה לבנו מבנות כנען, "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט, כה), אברהם הבין שהמידות של כנען מצד הטבע אינן טובות, וגם אם כנעני חי בחברה אחרת, חברה טובה, והוא זוכה לעבוד על עצמו ולהתגבר על טבעו, זה נפלא, אבל זה עדיין לא בדרגה של אדם שמידותיו טובות מצד הטבע, והוא במצב שלפעמים יתגבר ולפעמים לא. אשה כזאת אינה מתאימה לבנו יצחק. "כי אל ארצי ואל מולדתי תלך" אברהם אבינו חיפש לבנו אשה שבאה ממשפחה שיש לה מידות טובות מצד הטבע, גם אם המשפחה רחוקה מלהיות מושלמת, ויש בה עדיין עובדי עבודה זרה ורשעים. אברהם אבינו הבין שמשפחה שמסוגלת להוציא מקרבה אנשים כמותו "אברהם אבינו עמוד החסד" וכ"שרה אמנו שחיה מאה עשרים ושבע שנים שכולן שווים לטובה" (רש"י בראשית כג, א), היא משפחה שבַּגֶנִים שלה יש טבע טוב, ואפשר יהיה למצוא בה גם אשה שמידותיה טובות מצד הטבע, כמו רבקה אמנו בעלת החסד, שאמרה "שתה אדני... גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתות" (בראשית כד, יח-יט). וההוכחה הניצחת לטבעה הטוב היא שהצליחה להגיע לדרגה גבוהה בחסד, ולשמור על צניעותה, למרות שגדלה במשפחה של רשעים. "רבקה בת בתואל מפדן ארם אחות לבן", וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אלא להגיד שבחה, שהיתה בת רשע, ואחות רשע, ומקומה אנשי רֶשַׁע, ולא למדה ממעשיהם (רש"י בראשית כה, כ). רבקה לא היתה במצב שלפעמים היא מתגברת ולפעמים לא, כי לרבקה היו מידות טובות מצד הטבע, רק אשה כזאת היתה ראויה להיות אשתו של יצחק אבינו, להיות רבקה אמנו.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il