בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מדינת וממשלת ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

חורבן הפנימיות

העמדת ממשלה הנסמכת על מפלגה ערבית אינה רק עניין של תמרונים פוליטיים ומימוש מדיניות ימין. הרבה למעלה מכך: זו פגיעה בלב של שיבת עם ישראל לארצו ובהשראת השכינה שהיא תכליתה

undefined

הרב יצחק חי זאגא

תמוז תשפ"א
4 דק' קריאה
כשביקשה ראש הממשלה גולדה מאיר להקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, כתב הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל כמה כרוזים חריפים מאוד נגד המהלך (להלכות ציבור כרוזים לד-מ). בכרוז ל"ח כתב: "הטרגיקומדיה הנוראה של הרכבת ממשלה לא נורמלית, ללא צדק ודת, של מיעוט, על מדינתנו הנשגבה, עשתה את כולנו ללעג ולקלס, והיא חלול השם שאין כמוהו, חלול שם שמים וחלול שם כבוד עם ישראל ומדינת ישראל. כל מי שיש לו איזה מגע ויחס לטרגיקומדיה מזעזעת זו, יש לו דין מחלל השם, שאין לו כפרה ותיקון".
אלו בהחלט דברים חריפים מאוד, אך האם הם באו מתוך שנאה לערבים? חלילה! הרב צבי יהודה עצמו הוא שלימדנו כי "צריך לדבר, להסביר, לשכנע ולפעול, כדי למעט את השנאה בין יהודים ובין ערבים, להרבות ידידות והתקרבות, לבטל כל קיפוח" (שיחות הרצי"ה, א"י 116). אז מה רע בממשלה שמתבססת על ערבים?
הוסיף הרצי"ה בשיעור מאותם ימים והסביר: "כבוד כלל ישראל הוא כבוד רבונו של עולם, רבונו של עולם המתגלה בעולם על ידי כלל ישראל, על ידי מדינת ישראל, על ידי קוממיות ישראל – קוממיותנו בארצנו". והוסיף: "ד' מלך גאות לבש. ומכאן מוטלת עלינו הליכה בדרכיו, להיות גאים בגאות ד', מתגאים בגאות גאולת ישראל, בגאות כלל ישראל, מתוך כך בגאות מדינת ישראל, כי מתוך כך יודעים מה היא באמת מדינת ישראל, איזה ענין אלוקי היא מדינת ישראל" (להלכות ציבור, נספחות א').
אומר לנו הרב צבי יהודה: אין פה שנאה כלפי ערבים, יש פה הכרה בערך האלוקי של עם ישראל ומדינת ישראל. הקב"ה מתגלה בעולם על ידי עם ישראל, ולא על ידי שום עם אחר. אין זו גזענות, משום שכל מי שרוצה להצטרף למשימה האלוקית הישראלית מוזמן להתגייר ולהצטרף לשליחות. מדינת ישראל היא המרכבה הישראלית להתגלות אור ה' בעולם. ערכם האלוקי הייחודי של עמנו ומדינתנו מחייב שמדינת ישראל תונהג בדווקא על ידי ממשלה שכולה ישראלית. כשם שערבי לא ייגש חזן בבית הכנסת, לא ישרת בבית המקדש ואף לא יצורף למניין כל עוד לא התגייר, כך גם לא ייתכן שערבי יעמיד ממשלה על ישראל.
מי שמשתלט על אחיו על ידי ערבים, מי שמקים בפועל ממשלת מיעוט שעומדת על ערבים ובלעדיהם לא הייתה קמה - פוגע בערכה האלוקי של מדינת ישראל, מזלזל בערכו ובכבודו של עם ישראל ופוגע בכבוד שמיים. הוא בעצם מכריז קבל עם ועולם שעם ישראל הוא עם ככל העמים, ואין שום ערך אלוקי מיוחד לעם ישראל ומדינתו. חילול השם שאין כמוהו, ולא היה כמוהו מאז קום המדינה.

ריבונות וגילוי שכינה
יש מי שיתהה, מדוע מייחס הרב צבי יהודה קדושה אלוקית למדינה ולממשלה? הרי לא מדובר בהעמדת ראש ישיבה ערבי. בסך הכול ממשלה.
פסק השולחן ערוך באורח חיים סימן תקס"א: "הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר: ערי קודשך היו מדבר, וקורע". איך מחליטים אם ערי יהודה בחורבנן או לא? פסק המשנה ברורה שם: "אפילו יושבין בהן ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן". מקור הפסק מובא בשער הציון – "בית יוסף וב"ח ושאר אחרונים". הווה אומר, הנקודה העיקרית הקובעת אם ארץ ישראל בחורבנה או בתקומתה היא הריבונות. מי מושל, זה העיקר. אפילו ההתיישבות מקבלת את ערכה מהריבונות.
כתב ר' חיים ויטאל משם האר"י הקדוש, שארץ ישראל היא השכינה הקדושה, בחינת רחל אמנו (אוצרות חיים שער הארות זו"ן פ"ג). אמירה זו ניכרת בכל דיני תורתנו הקדושה. אין נבואה אלא בארץ ישראל, אין סמיכת דיינים אלא בארץ ישראל, אין קידוש החודש אלא בארץ ישראל ועוד הלכות רבות.
תקומת הריבונות הישראלית על ארץ ישראל היא תקומת השכינה הקדושה. שלטון ישראל בארץ הוא גילוי אלוקי של שיבת השכינה לציון. מי שהכניס אדם שאינו מישראל לתוך עצם השלטון הישראלי הכניסו לקודש הקודשים בין שני בדי ארון הברית אם לא למעלה מכך. זהו עומק דברי הרב צבי יהודה על כך שצריך לדעת "מה היא באמת מדינת ישראל, איזה עניין אלוקי היא מדינת ישראל".

מעיין החיים של ישראל
אנו מדברים על תקומת השכינה, ועל העובדה שהיא שורה באדמת ארץ ישראל, אבל איננו יודעים - מה היא אותה שכינה?
כתב רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שביום שישי השבוע חל יום פטירתו: "השכינה היא כללות ישראל" (דברים כב). הרב קוק באורות ישראל תיאר זאת באופן דומה: "אור השכינה הוא כנסת ישראל". הווה אומר, המעיין הנשמתי השמימי, שממנו באים החיים הישראליים, שממנו באות נשמותינו, הוא השכינה הקדושה.
ישאל השואל, הרי אמרת שהשכינה שורה באדמת ארץ ישראל, ועכשיו אתה אומר שהשכינה שוכנת בתוך עצם נשמות ישראל, הכיצד?
על כך ענה הרב קוק באורות ארץ ישראל: "ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה". האור שבאדמת ארץ ישראל הוא אור החיים האלוקי שבתוך עצם מהות נשמותינו. זה אותו אור בדיוק. אנחנו וארץ ישראל, עצמות אחת ממש.
יתרה מכך, ארץ ישראל נקראת "ארצות החיים", ויחזקאל הנביא בחזון העצמות היבשות מתנבא על יציאת ישראל מהגלות במילים "כה אמר ה' הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל". חוץ לארץ בשביל יהודים הוא בית קברות. רק בארץ ישראל הנשמה הישראלית חיה ומאירה באור השכינה.
זרימת החיים הנשמתית הישראלית זורמת לתוכנו בארץ ישראל כשאנו מושלים בה. היציאה לגלות סתמה את הגילוי הנשמתי הישראלי. נפסקה הנבואה וסמיכת דיינים, בית המקדש ועבודת יום הכפורים וכל גילויי השכינה. עם שובנו לריבונות על ארץ ישראל התחילו הנשמות להיפתח. אוויר הארץ מגדל צעירים מלאי אורות חיים, מקובלים בעלי השגה רוחנית, תורה רעננה שמחברת שמיים וארץ במתיקות נפלאה. האורות הולכים ומתפתחים, הולכים וגדלים.
התקדים של העמדת ממשלה ריבונית על ידי חברי כנסת שאינם יהודים פוגע בריבונות הישראלית, וממילא פוגע בהשראת השכינה, בהתגלות אורנו העצמי. כעין יציאה לגלות. ההשלכות עלולות להיות בלתי נעימות.

באין ריבונות יהודית
חוסר משילות ישראלית פוגע פגיעה חמורה בכבוד ישראל ובערכם האלוקי, ועלול לפגוע גם בעצם זרימת החיים הנשמתית הישראלית. בהתגלות אור ה' בתוכנו. במצבנו הרוחני.
כך מיד לאחר חטא המרגלים והפגיעה בארץ ישראל מתארת התורה בפרשת שלח נפילות רוחניות שהצריכו חיזוקים במצוות מחודשות. פתאום מגלים חילול שבת של מקושש העצים. צריכים חיזוק של מצוות ציצית כדי להגן על קדושת המשפחה. אומנם אינני נביא, אך קשה שלא להרהר בעובדה כי מאז הגירוש מגוש קטיף ומסירת הריבונות לידי חמאס אנו חווים נפילות רוחניות ציבוריות לא קלות בתחומים אלו.
מאז החלו הדיבורים על ממשלת מיעוט מכוחם של הערבים החלה האדמה לבעור תחתנו. החוצפה הערבית הגיעה למקומות בלתי נתפסים. פעולות לינץ' לאינספור, רקטות על ירושלים ביום חגה, ביזוי שוטרי ישראל, איום על בתי המשפט והממשלה שלא יעזו להוציא לפועל פסק דין של בעלות יהודית על בתים בשכונת שמעון הצדיק. הרשימה לא נגמרת. בעיטה בריבונות הישראלית מכל הכיוונים.
באהבה ובנחישות רבה, בדרכים חוקיות ודמוקרטיות, מוכרחים להפיל את הממשלה המסוכנת הזאת בהקדם האפשרי.

הכותב הוא יו"ר 'רוח ירושלמית' להפצת תורת הרב קוק
***
מאמרים ותגובות למדור ניתן לשלוח לכתובת: eshilo777@gmail.com

מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il