בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

הכאת העוף במכת חשמל מיד לאחר השחיטה

undefined

רבנים שונים

אדר ב תשפ"ב
2 דק' קריאה
סנטיאגו, צ'ילה Santiago, Chile
שבט, תש"ן

שאלה
הגעתי להסכם עם משחטה מודרנית לעופות, ואכן הם הסכימו לכל התנאים שהצבנו להם. שאלתי: האם אפשר להכות את העוף במכת חשמל, כנהוג אצל הגויים, וזאת, בעבור 6-7 שניות מסיום השחיטה. זהו אחד התנאים שהם מעמידים לנו. כי ללא זה – הם טוענים – שאיכות הבשר ירודה במקצת, וקיימת הקלה יתירה בחיתוכו וכו'. מה דעת תורה בנ"ד?

תשובה
מובא בגמ', שהשובר מפרקתה של בהמה לאחר השחיטה, גורם להבלעת דם באיברים 1 . מכוח זה פסק השו"ע: "השובר מפרקתה של בהמה, אסור לאכול מבשרה חי, אא"כ מולחו יפה. וע"י מליחה מותר" 2 . אך הרמ"א כתב "ונהגו להחמיר, לחותכו ולמולחו". דהיינו, לדעת המחבר, אף שהיתה הבלעת דם באיברים, מותר לאוכלו, ע"י מליחה יפה. אך, לדעת הרמ"א, אסור ע"י מליחה בלבד, וצריך חיתוך ומליחה. אלא שהרמ"א הוסיף "י"א שיש ליזהר לכתחילה לשבור מפרקת הבהמה, או לתחוב סכין בליבה לקרב מיתה, משום שמבליע דם באיברים". דהיינו, יש איסור לקרב מיתתה לכתחילה. דעת הש"ך שם 3 , שאיסור זה אינו חל, אם מדובר במכה קלה בראש, שאינה גורמת להבלעת דם באיברים. ומותר, אף בלי חיתוך ומליחה. בנדון דידן, במכת חשמל, כבר כתב בספר "שרידי אש" 4 , שאף מכת חשמל, גורמת להבלעת דם באיברים. ועל כן נראה שמותר לתת מכת חשמל קלה ביותר, באופן שתפעל על הראש, ולא תתפשט בכל הגוף. וכדברי הש"ך דלעיל 5 . כל זה בהנחה, שאכן הבעיה היחידה במשחטה המודרנית, הינה מכת החשמל, ואין בעיות הלכתיות נוספות 6 .
^ 1. חולין, דף קי"ג, ע"א.
^ 2. שו"ע יו"ד, ס' ס"ז, ס"ג.
^ 3. ש"ך שם, ס"ק ט'.
^ 4. שרידי אש ח"א "בשער הספר".
^ 5. ויש לצרף להיתר זה דעת הט"ז שם, ס"ק ב', שגם לרמ"א די במליחה. ואם כן, מה שכתב "יש להזהר" הוא, שמא יאכלנו בלא מליחה. וזה לא נמצא בזמננו. וכפי שכתב באגרות משה יו"ד, ח"א, סכ"ב. וכן כתב בט"ז, שם, שיש להקל במקום שאין המכה גורמת ייסורים, וקל לה להוציא את הדם. ושמא, אף במכת חשמל כן הוא.
^ 6. בעיות נוספות שיש במשחטה מודרנית הם כלהלן:
א. מריטת הנוצות הנעשית סמוך לשחיטה. ולפי ההלכה יש לעשותה לאחר שאין העוף מפרפר יותר שזה כ – 75 שניות לאחר השחיטה.
ב. מריטת הנוצות נעשית ע"י הכנסת הבשר למים חמים, לפני ההכשרה. ע"פ ההלכה אין לעשות זאת, כשטמפרטורת המים למעלה "מהיד סולדת בו". לחומרא, 40 מעלות צלזיוס.
ג. בדיקת הטריפות חייבת להיעשות לפני חיתוך הרגליים בצומת הגידין, דבר שלא נעשה במשחטה מודרנית.
ד. לפי ההלכה, את תהליכי ההדחה המליחה והשטיפה, יש לעשות בחתכים גדולים יחסית. במשחטה מודרנית, על פי רוב, חתכים בעוף הם קטנים, ככל האפשר, כדי למנוע זיהום הבשר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il