בית המדרש

  • מדורים
  • רביבים

הלכות תשעת הימים

מאבק המורים על שכרם מוצדק, אך הוא צריך להתמקד בשיפור תנאיהם של המורים הצעירים , מותר לבנות בתים בתשעת הימים, אך שיפוץ שמיועד לנוי או למותרות אסור , בכלל איסור שתיית יין כלול גם מיץ ענבים, אך שאר משקאות חריפים מותרים , בגדים ומצעים מלוכלכים של ילדים אינם בכלל האיסור ואין בכיבוס למענם צד של שמחה.

undefined

הרב אליעזר מלמד

אב תשפ"ב
5 דק' קריאה
מקצוע ההוראה הוא מהמקצועות החשובים ביותר. מה חשוב יותר מדור העתיד, שהמורים עסוקים בחינוכו ובטיפוחו? חשיבות המקצוע חייבת לבוא לידי ביטוי גם במשכורת מכובדת. אולם המאבק של ארגוני המורים צריך להתמקד אך ורק בצעירים, כי המשכורת הנוכחית שלהם מבזה את המקצוע, ואילו משכורתם של הוותיקים מכובדת למדי.
הפער המוגזם והלא מוצדק בין משכורת הצעירים למשכורת הוותיקים מחבל אנושות במקצוע ההוראה. כיוון שמשכורת המורים המתחילים נמוכה, צעירים מוכשרים מעדיפים מקצועות אחרים, שבהם ישתכרו כבר בשלב הראשון הרבה יותר. ייתכן מאוד שלאחר עשרים שנה, שכר המורים ישתווה לשכרם ואף יעבור אותו, ועוד יזכו לחופשות ארוכות שעובדים אחרים במשק אינם מקבלים; אבל כאשר הצעירים שוקלים את עתידם, הם נוטים לבחון את משכורתם בעתיד הקרוב, ומתעלמים מהעתיד הרחוק. כך אנו מפסידים מורים מצוינים, שרק בגלל המשכורות הנמוכות בעשר השנים הראשונות נמנעים מלממש את כישרונם בהוראה.
עוד כדאי להעיר, ששכרם הגבוה של המורים הוותיקים מקשה על מורים שהתעייפו לשקול החלפת מקצוע, כי לכל מקצוע שיפנו, ייווכחו ששכרם ותנאיהם כמורים טובים יותר. לו שכרם של המורים הצעירים היה גבוה, היו נכנסים למערכת מורים מוכשרים יותר, וכאשר היו נשחקים, היו מסוגלים ביתר קלות להחליף מקצוע בלא להיפגע.
על ארגוני המורים לייצג את כלל מקצוע ההוראה והמורים, ולהכריז באופן הנחרץ ביותר כי עד ששכר המורים הצעירים לא יעלה באופן משמעותי, לא יבקשו שום העלאה למורים הוותיקים והחזקים. כל שקל שמתווסף צריך ללכת אך ורק להגדלת משכורות המורים המתחילים.

מנהגי תשעת הימים ושבוע שחל בו
טיולים, נופש ומוזיקה
אמרו חכמים במשנה (תענית כו, ב): "משנכנס אב ממעטין בשמחה". לפיכך, אין לקיים בתשעת הימים אירועים משמחים דוגמת טיולים, נופש במלון ומסיבת רעים. אירועים שמטרתם העיקרית היא חינוכית או ציבורית מותר לקיים. לפיכך מותר לקיים סיורים לימודיים וכן ימי עיון, אף שיש שמחה מסוימת בקיומם. וכן מי שנצרך למנוחה מסיבה בריאותית, יכול לצאת בימים אלו לחופשה במלון או בבית הבראה.
מוזיקה: מראש חודש אב אין לשמוע מוזיקה שמחה ורגילה דרך מכשירים אלקטרוניים, אבל מותר לשמוע שירים עצובים בקול שקט. כאשר אין מתכוונים לשמוע מוזיקה אלא תוכניות מלל - אין לחוש כל כך למוזיקה שמושמעת ברקע.

רחצה
למנהג יוצאי אשכנז אין להתרחץ במים חמים כל תשעת הימים, אבל רחצה במים פושרים לשם ניקיון מותרת. פושרים הכוונה שאין מהם סבל.
יוצאי ספרד נוהגים מנהג זה בשבוע שחל בו תשעה באב, והשנה, שהצום ביום ראשון, אין דין שבוע שחל בו תשעה באב.

רחצה בבריכה או בים
כאשר מטרת הרחצה לבילוי, אסור כבר מראש חודש, מפני שצריך למעט בשמחה.
כאשר המטרה בריאותית, במקרה של אנשים שרגילים לשחות כל יום בבריכה - למנהג יוצאי ספרד מותר עד שבת חזון, ולמנהג יוצאי אשכנז נמנעים בכל תשעת הימים, והרוצה להקל כמנהג יוצאי ספרד - רשאי.
מי שצריך לשחות לצורך רפואי - רשאי לכתחילה לשחות עד ערב תשעה באב.

ברכת שהחיינו על חבר
הנפגש בתשעת הימים עם חברו שחביב עליו מאוד שלא ראהו שלושים יום והוא שמח לראותו, יברך שהחיינו, שכן אם לא יברך, יפסיד את הברכה. ואף שיש להימנע מלברך שהחיינו בימי בין המצרים, במקרה שבו אם לא יברכו יפסידו את הברכה - צריך לברך.

בנייה ושיפוצים
מותר בתשעת הימים לבנות בתים, אבל אסור להרחיב דירה או מרפסת בלא שיהיה בכך צורך חיוני. וכן אסור לסייד ולצבוע את קירות הבית, או לעשות שיפוצים שנועדו לנוי או למותרות שאין בהם צורך הכרחי, כמו החלפת ארונות, וילונות ותריסים. ובמקרה שדחיית עשייתם לאחר תשעת הימים עלולה לגרום להפסד גדול - מותר לעשותם.
לצורך מצווה, כגון בניית בית כנסת, מותר אף לסייד ולצבוע ולהתקין וילונות ותריסים. וכל דבר שהוא לצורך רבים, כגון בית ספר, נחשב צורך מצווה לעניין זה.
נוהגים שלא להיכנס לדירה חדשה (קנויה או שכורה) בתשעת הימים. אבל אם עיכוב הכניסה יגרום להפסד גדול - מותר להיכנס.

תפירה וסריגה
אסור לתפור ולסרוג בגדים חדשים וכיפות בתשעת הימים, אבל מותר לתקן בגדים ישנים. מי שפרנסתו מתפירת בגדים או הכנת בדים, ואם לא יעשה זאת כל תשעת הימים יהיה לו הפסד משמעותי - יכול להקל.

קניות ומסחר
ממעטים בתשעת הימים במשא ומתן של שמחה. כלומר, אין קונים דברי מותרות משמחים, כגון תכשיטים, בגדים ורהיטים. יש להימנע ממשא ומתן בדברים אלו גם באופן שאין מברכים עליהם שהחיינו, כגון קניית רהיט שנועד לשניים וברכתו הטוב והמיטיב, או קניית בגד שילבשו אותו לראשונה לאחר תשעה באב.
טוב למעט גם במשא ומתן של דברים שאינם משמחים, ולכן מי שרגיל אחת לכמה שבועות לערוך קניות גדולות של מזון - טוב שיבצע את הקנייה לפני או אחרי תשעת הימים.
לצורך מצווה מותר לקנות דברים משמחים שלא מברכים עליהם שהחיינו, כגון תפילין וספרי קודש. אבל מי ששמח מאוד בספריו - כיוון שנכון לברך עליהם שהחיינו, אסור לו לקנותם.
אדם שנפלה לידו הזדמנות לקנות דבר משמח במחיר מיוחד, ויש חשש סביר שאם ימתין עד לאחר תשעה באב יפסיד אותו - רשאי לקנותו בתשעת הימים, אך יתחיל להשתמש בו לאחר תשעה באב.
מותר לסוחרים העוסקים בדברי מותרות משמחים, כתכשיטים ובגדים, לשאת ולתת בעסקיהם בתשעת הימים, כדי שלא ייגרם להם הפסד גדול באיבוד לקוחותיהם. ומי שיכול לסגור את חנותו בלא הפסד משמעותי, צריך לסוגרה בתשעת הימים.

בשר ויין
מנהג יוצאי אשכנז שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בכל תשעת הימים, ולמנהג רוב יוצאי ספרד המנהג מב' באב. ולמנהג עולי תימן, רק בסעודה מפסקת שלפני צום תשעה באב נמנעים מאכילת בשר ומשתיית יין.
כל סוגי הבשר בכלל האיסור, אבל דגים מותרים. נוהגים להחמיר גם בתבשיל שנתבשל בו בשר, כגון מרק ותפוחי אדמה שבושלו עם בשר.
בכלל איסור יין כלול גם מיץ ענבים, אך שאר משקאות חריפים מותרים. וכן מותר להטעים תבשילים בחומץ יין ולאכול מיני מאפה שעירבו בעיסתם יין, אבל לכתחילה אין לערב יין בעיסה בתשעת הימים.
אדם שחולה מעט, שאכילת בשר או שתיית יין מועילה לו - רשאי לאוכלם. וכן דין יולדת בתוך שלושים יום ללידתה, או מינקת שצריכה לכך כדי להרבות את חלבה.
בסעודות מצווה כגון סיום מסכת או ספר חשוב - מותר לאכול בשר ולשתות יין.
מותר לטעום את תבשילי הבשר שמכינים לכבוד שבת, כדי לשפר את טעמם. בשר שנותר משבת, יש לשמור במקפיא עד לאחר תשעה באב. במוצאי שבת מותר למבדיל לשתות מהיין שהבדיל עליו, ועדיף להבדיל על מיץ ענבים. וכן אפשר להבדיל על משקה מדינה, כגון בירה לבנה.

איסור כיבוס ליוצאי אשכנז
למנהג יוצאי אשכנז אסור לכבס בכל תשעת הימים, ולמנהג יוצאי ספרד אסור לכבס רק בשבוע שחל בו תשעה באב, והשנה שהצום חל ביום ראשון, רק ביום ראשון יש איסור. לפיכך כל איסורי הכיבוס השנה ליוצאי אשכנז בלבד.
בכלל האיסור גם גיהוץ בגדים וכיבוסם בכיבוס יבש. אומנם ניקוי כתם מקומי מותר.
אסור גם ללבוש בגד מכובס, ולהשתמש במגבת מקלחת מכובסת. וכן אסור לפרוש מצעים מכובסים על המיטה, או מפה מכובסת על השולחן. ולכבוד שבת לובשים בגדי שבת מכובסים ומגוהצים.
מי שלא הכין לעצמו בגדים על ידי לבישתם לפחות שעה לפני זמן האיסור - יניח את הבגד המכובס על הרצפה למשך זמן, או ידרוך עליו מעט (בלא נעל), וכך לא ייחשב מכובס.
מותר ללבוש בימים אלו תחתונים וגרביים מכובסים ולהחליף מגבות ידיים שנזדהמו, משום שאין בהחלפתם תענוג אלא הסרת מיאוס. ואם לא נותרו מהם נקיים, מותר אף לכבסם.
בגדים ומצעים מלוכלכים של ילדים אינם בכלל האיסור, מפני שהם מטנפים את בגדיהם, ואין בכיבוס למענם צד של שמחה.
אין לובשים בימי החול של ימים אלו בגדי שבת אפילו אם אינם מכובסים. לכן במוצאי שבת צריך להסיר את בגדי השבת. אבל לקראת ברית מילה מותר לאב ולאם ללבוש בגדי שבת, וכן לקרובי ההורים מדרגה ראשונה, וכן למוהל ולסנדק. ולכבוד פדיון הבן, כך דין האב, האם והכהן.
המתפרנס ממכבסה, רשאי להפעילה עד שבת חזון. ומי שמכבס עבור בתי חולים ובתי מלון, מותר לו לעבוד גם בשבוע שחל בו תשעה באב.

תספורת וגילוח
רבים מיוצאי ספרד נוהגים שלא להסתפר רק בשבוע שחל בו תשעה באב (שו"ע). ויוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד (מנהג האר"י, מרוקו וג'רבא) לא מסתפרים בכל שלושת השבועות. ומותר לספר ילדים קטנים שהשיער מפריע להם. לכבוד ברית מילה, מותר לאבי הבן, לסנדק ולמוהל להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב.
לדעת רבים גילוח בכלל איסור תספורת, ויש סוברים שהגילוח מותר, משום שבימינו הוא מעשה שגרתי להסרת ניוול. למעשה, כל אחד ינהג כמנהג אביו, כדי שלא לפגוע בכבודו. ולמי שאין מנהג, נכון שלא להתגלח בתשעת הימים, למרות שבאופן זה נכנסים לשבת חזון לא מגולחים. השנה, שראש חודש חל בערב שבת, אפשר להתגלח לקראת שבת, שכן מנהג האבלות יבוא לידי ביטוי במשך כל השבוע שלאחר שבת.
מותר לגזור את השפם אם הוא מפריע לאכילה, ומותר לאישה לספר את השיער שהחל לצאת מכיסוי הראש ולהוריד שערות כדי להסיר גנאי.

מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il