בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

גט לאשה יהודיה שעזבה בעלה וחיה עם גוי

undefined

רבנים שונים

חשוון תשפ"ג
2 דק' קריאה
מונטוידאו, אורוגואי Montevideo, Urujuay
תמוז תשנ"ד

שאלה
לפני מספר שבועות בא לפני יהודי המבקש להתגרש מאשתו. הם התגרשו בגירושין אזרחיים לפני מספר שנים ובינתיים האשה התחתנה עם גוי. הבעל מבקש להתגרש מאשתו הראשונה כדי להתחתן שנית. האם במקרה דנן יש לכתוב ולמסור גט רגיל לאשה הראשונה?

תשובה
גט שניתן בערכאות אינו כלום 1 , ולכן, אם אין האשה מוכנה לקבל את הגט מרצונה, יש לזכות לה גט ע"י אחר 2 , וישמרו הגט בבית-דין 3
^ 1. עיין גיטין דף י ע"ב, במשנה. ועיין בשו"ע אבן העזר סי' קל סעיף יט.
^ 2. שו"ע אה"ע סי' א סעיף י ברמ"א: "מי שהמירה אשתו, מזכה לה גט ע"י אחר ונושא אחרת, וכן נוהגים בקצת מקומות. ובמקום שאין מנהג, אין להחמיר ומותר לישא אחרת בלא גירושי הראשונה". ועיין שם ב"חלקת מחוקק" ס"ק יט, וכן שו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ה, ברמ"א. וכתב ב"נודע ביהודה" (סי' צב מהדורה קמא), דהטעם דמזכין גם במומרת, דעדיין עכשיו עוברת על זנות, ואם כן זכות הוא לה. ועיין ב"אגרות משה" (אה"ע ח"א סי' קמ) דכתב: "אשה הנשאת לנוכרי שמשועבדת לו וגם הרי דרה עימו גם עתה, מוחזקת היא עוד יותר מומרת כשלא ניסת".
^ 3. עיין שו"ע אה"ע סי' קמ ב"פתחי תשובה" (ס"ק ח) שהביא "חמדת שלמה", שחושש לדעת הרי"ף שבזיכוי לא מהני. וב"אגרות משה" הנ"ל כתב: "אבל למעשה עכ"פ הא יש מחמירין לענין היתר האשה כדהביא הפתחי תשובה, וטוב לעשות לאחר הזיכוי גם שליח להולכה" (את שליח ההולכה צריך למנות פעמיים, פעם לפני הכתיבה, כדי שיוכל לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ופעם לאחר הזיכוי, מפני שע"י הזיכוי בוטל המינוי שלו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il