פקודי

מטבע של אש

הרב נתנאל יוסיפון | אדר א תשע"ד