כי בא מועד - הלכות פורים

ד' פרשיות

סימן תרפה

סימן תרפה

הרב בנימין חותה | אדר תש"ע