מבואות ללימוד התורה

האם יש חיובים שאינם מנויים במנין המצוות

הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל | ט"ו תמוז תשס"ט