קרבנות

הקרבנות לעתיד לבוא

מימרא תלמודית סתומה שמצוות בטלות לעתיד לבוא אינה סותרת את עקרון נצחיות התורה. היא מתייחסת לעולם אחר, בעיקרון גם הקורבנות לא יתבטלו לעתיד לבוא כשם שלא יתבטלו יתר המצוות המעשיות. להבהרת נושא זה עפ"י מקורותינו מיועד מאמר זה.

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"ב