בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
39594 שיעורים
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  כיצד מנהיגים את מדינת ישראל?

  לנתיבות ישראל - מאמר "אמונת עתנו" - המשך

  הסדר הציבורי שלנו צריך לנבוע מתוך הבנה של המהות הפנימית שלנו, ומתוך מטרה לקדם עוד ועוד את יישום תכליתינו. מנהיג ציבור צריך להיות בעל מידות מתוקנות, ולהקפיד לנהוג משיקולים עניניים בלבד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' טבת תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לנתיבות ישראל

  למה היתה שואה?

  לנתיבות ישראל - מאמר "אמונת עתנו" - המשך

  גם היאוש הוא דבר טוב, כי המרירות שבו דוחפת את האדם להתקדם ולכן "אין בן דוד בה עד שיתיאשו מן הגאולה", וזו היתה מטרת השואה, להביא אותנו למצב של חוסר אונים ממנו נוכל רק לצמוח. מול הגויים הקמים להשמידנו עומד חוסן ישועתנו הקיים בדבר ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז טבת תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  התהילים - גאולה וגלות

  לנתיבות ישראל - מאמר "אמונת עתנו"

  תהליכי הגאולה והישועה - השראת שכינה ע"י ישראל. התעוררות הדור לארץ ישראל והקשיים שבגאולה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' טבת תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  הצורך בארץ ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר "תמימים נהיה - בתורה ובארץ" - המשך

  ארץ ישראל היא לא רק מקלט בטוח, "ארץ זבת חלב ודבש", או מקום עם מעלות רוחניות. ארץ ישראל היא חלק מאיתנו, אנחנו קשורים אליה בקשר של חיים, לא ניתן להבין זאת או לחוש זאת ברגש. אלא צריך מעלה רוחנית גבוהה כדי להבין את זה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג טבת תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  לנתיבות ישראל

  האיסור למסור חלקים מהארץ לנוכרים

  לנתיבות ישראל - מאמר "תמימים נהיה - בתורה ובארץ"

  אסור למסור חלקים מא"י לנוכרים מצד חוקי התורה, שכן התורה אוסרת למכור קרקע לנוכרי. ואף מצד אמונת התורה, מצד המוסר התנכ"י האלוקי המחייב את כל אומות העולם , על פיו א"י שייכת רק לנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' טבת תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  לנתיבות ישראל

  הנהגת ה' את עולמו

  לנתיבות ישראל - מאמר נצח אומתינו - המשך

  הקב"ה הוא זה שמנהל את העולם, וחזרת עם ישראל לארצו זו תחילת הגאולה לקראת הבית השלישי. ה' מוביל תהליכים שלא את כולם אנחנו מבינים, אך בסוף הכל לטובתנו. השואה היתה נוראית אך היא היתה כעין ניתוח שנועד לחדד את ההבדל בין ישראל לעמים ולדחוף אותנו לארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב כסלו תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  הנהגת מדינת ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר נצח אומתינו - המשך

  מטרתנו בארץ ישראל היא לחדש את חיי עם ישראל בקודש ובחול בצורה האמיתית. ניהול המדינה צריך להיעשות בידי אנשי האמונה והמעשה יחד, כשחלוקת התפקידים היא שאנשי האמונה קובעים את המדיניות ואנשי המעשה יבצעו אותה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו כסלו תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  נצח אומתנו- החיוב בישיבת ארץ ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר נצח אומתנו

  הדרישה מהאומות להכיר בארץ ישראל לעם ישראל. ההכרה שהתקדמות העולם היא לשם עם ישראל .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' כסלו תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  חכמת ארץ ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב'' - המשך

  חכמת ארץ ישראל המתאימה לעם הקודש מתוך זכות ולא מתוך שויון. עניין הייסורים בארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד חשוון תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לנתיבות ישראל

  מטרתם של אומות העולם

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב'' " על חילול הקודש"

  אומות העולם נשלחו בכדי לסייע לנו, לעם ישראל, ואנו לא צריכים להודות להם ע"כ, אלא בעיקר לברך אותם על שזכו ע"כ. לעומת זאת, אם הם לא מסייעים לנו הם פוגעים באנושות כולה, וה' עתיד להיפרע מהם על שמו המחולל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' כסלו תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  לנתיבות ישראל

  גלות ישראל והשכינה

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב''

  *כלל הציבור מופיע את כללות עם ישראל. *כל מה שקורה בעולם קשר לעם ישראל. מדוע גדולי ישראל התנגדו לציונות?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז חשוון תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  לנתיבות ישראל

  איך מתגברים על קושי?

  לנתיבות ישראל - מאמר "גאון עוזנו'' המשך

  שיבתנו לארץ היתה מתוך אמונה גדולה והאמונה הזאת מנצחת את כל הקשיים. כשמסתכלים במבט חיצוני רואים את הקושי, ואילו במבט הפנימי והנכון רואים את הטוב הטמון בו ושבסוף הכל יהיה טוב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' חשוון תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  לנתיבות ישראל

  עם ישראל לא נשבר

  לנתיבות ישראל - מאמר "גאון עוזנו''

  עם ישאל ה' הלב שבאברים ושום גלות לא תוריד אותו ממעלתו, כל הצרות שבאות עליו לא ישנו את "ישראל עזים שבאומות". גם במצבים הכי קשים ומורכבים עלינו לזכר את גדלותנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' חשוון תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  מהותו של יום כיפור

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה'' - המשך

  יום כיפר הוא הסיום לימים אלו, עשרת ימי תשובה, ימים של טהרה וחזרתנו למקור וכיון שיצאנו מהימים האלה אנחנו פותחים דף חדש ושמחים לפני ה' בחג הסוכות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' תשרי תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  ישראל הם נציגי הקב"ה בעולם

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה'' - המשך

  קרבת אלוקים זה הטבע הפנימי של עם ישראל, שכן הוא המרכז שבאומות העולם, והוא מקשר בין העולם לבין הקב"ה. עם ישראל הוא זה שמופיע את מלכות ה' בעולם, ובתקיעת השופר אנו מקבלים מחדש את עול מלכות שמים ומחזקים את הקשר הזה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  השופר, המלכת ה' וקרבתינו אליו

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה''

  "מצוות היום בשופר" הרב מסביר את חשיבות התקיעה בשופר, עניינה ומקורה, ומרחיב על המלכת ה' בעולמו ועל הצורך בקרבת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אלול תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  התורה נצחית אך הציונות קודמת

  לנתיבות ישראל - מאמר 'לאור תשובת הדור' - המשך

  התורה היא נצחית ואינה משתנית לעולם, כל החידושים ביישומה נובעים מתוכה. אנו נמצאים בדור של תשובה, בתהליך ענק של תשובה אל המקור שלנו, השיבה הביתה. בתהליך התשובה אנו שבים לארצנו ומתוך כך מתקדמים בשיבה לאלוקינו כמפורש בנביאים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  לנתיבות ישראל

  "השיבנו" או "השיבני" ?

  לנתיבות ישראל - מאמר 'לאור תשובת הדור'

  כל הווית העולם מבוססת על התרוה והתשובה, התשובה נובעת מתוך הורה, ומרוממת את התורה למעלה. הרב קוק זצ"ל היה בעל תשובה, כל חייו היו העלייה מתמדת, התשובה היא כללית, ולכן אנו אומרים "השיבנו" ולא "השיבני".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  אזניים לכותל

  לנתיבות ישראל - מאמר 'מאחר כתלנו' - המשך

  הכותל המערבי הוא העד לכך שיש עבר גדול, יש עתיד גדול, וכל התהליך שבדרך הוא הופעת שם ה' בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אב תשפ"ב
  undefined
  45 דק'
  לנתיבות ישראל

  זו ארצנו

  לנתיבות ישראל - מאמר "והנצח זו ירושלים" "מאמר כותלנו"

  הצהרת חבר העמים בדבר זכיותינו בארץ ישראל היא קידוש ה' גדול, ועל ידה מתקיים חזונם של נביאנו. הקשר שלנו לארץ הוא קשר פנימי ועמוק, והגלות לא שבשה אותו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א אב תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il