בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
50 שיעורים
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח חלק ו

  ג' טבת תשע"ג

  הרמב"ם מסכם את שמונה פרקים בשתי נקודות עיקריות: א. אין ביכולתנו להבין את מציאותו ודעתו של ה'. ב. כל פעולות האדם מסורות בידו והוא מחליט האם הוא יהיה צדיק או רשע

  בשביל הנשמה | ג' טבת תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח' חלק ה

  ב' טבת תשע"ד

  לאחר שעסק הרמב"ם בפרק האחרון בבחירה החופשית של האדם מתייחס הרמב"ם לשאלה המתבקשת – אם הקב"ה יודע מה היה ומה יהיה, איך יש בחירה חופשית? הרמב"ם מבאר שידיעת ה' שונה מהותית מהידיעה האנושית.

  בשביל הנשמה | ב' טבת תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח חלק ד

  א' טבת תשע"ד

  לאחר שלמדנו על האפשרות שה' יגזור על אומה שתרשיע, וכן על אדם פרטי שאחר שהרשיע לא יוכל לחזור בתשובה, כעת מלמדנו הרמב"ם אפשרות שלישית: מראות של חוסר צדק בעולם, רשע וטוב לו וצדיק ורע לו, שאינם שוללים את הבחירה, ורק מהווים ניסיון לאדם המאמין.

  בשביל הנשמה | א' טבת תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח' חלק ג

  ל' כסלו תשע"ד

  אם לפעמים ה' מונע את האפשרות לחזור בתשובה, מדוע הוא שולח נביאים להוכיח את הרשעים? הרמב"ם מבאר שהמטרה היא לפרסם שניטלה הבחירה מאנשים אלה. עוד מבאר הרמב"ם מקראות נוספים על דרך זו, העוסקים בגויים ובישראל.

  בשביל הנשמה | ל' כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח' חלק ב

  כ"ט כסלו תשע"ד

  תמיד יש בחירה חופשית? הרמב"ם ממשיך ליישב את הפסוקים שנראה שהם סותרים את עקרון הבחירה החופשית. היום נלמד שלפעמים ה' ייטול את הבחירה גם מהאדם הפרטי בתור עונש לחטא שעשה.

  בשביל הנשמה | כ"ט כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח'

  כ"ח כסלו תשע"ד

  איך יתכן שה' יגזור על אומה שתרשיע, אולם לאדם הפרטי תהיה האפשרות לבחור? היום נראה כיצד הרמב"ם מיישב את הפסוקים שנראה שהם סותרים את עקרון הבחירה החופשית.

  בשביל הנשמה | כ"ח כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  לימוד שבועי באמונה כ"ח כסלו- ד טבת

  כח כסלו - ד טבת

  כח כסלו - ד טבת

  בשביל הנשמה | כח כסלו - ד טבת
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח' חלק ג

  כ"ז כסלו תשע"ד

  אם ישנה בחירה חופשית, האם נכון לומר שמעשי האדם הם על פי רצון ה'? הרמב"ם מבאר באיזה אופן אפשר לומר זאת: כפי שה' ברא חוקי טבע, כך הוא חקק שתהיה לאדם בחירה חופשית. ממילא מה שנפעל משני אלו הרי הוא מתאים לרצונו.

  בשביל הנשמה | כ"ז כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח' חלק ב

  כ"ו כסלו תשע"ד

  לאחר שלמדנו כי לאדם יש בחירה חופשית הרמב"ם מראה לנו מקראות רבים המבוססים על כך. לאחר מכן הוא ניגש לבאר את הכלל היסודי: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".

  בשביל הנשמה | כ"ו כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ח'

  כ"ה כסלו תשע"ד

  האם יש לנו בחירה? מדוע בני אדם מתפתחים באופן שונה אחד מהשני? בפרק הנוכחי הרמב"ם מלמדנו כי אמנם ישנן נטיות מולדות שונות לכל אדם, אך אם הוא יכוון אותן לטובה או לרעה – הרי זה מסור לידיו ולבחירתו.

  בשביל הנשמה | כ"ה כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ז חלק ג

  כ"ד כסלו תשע"ד

  משה ביקש להשיג את ה' באופן מוחלט, מכיון שידע שהוא נקי לגמרי מכל החסרונות השכליים והמידותיים. ה' לא נענה לו, מכיון שעצם היותנו בשר ודם הוא חסרון. כשחז"ל אמרו על אדם שהוא ראוי לנבואה כמשה כוונתם שהוא שלם במידות ובתפיסת עולמו.

  בשביל הנשמה | כ"ד כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ז' חלק ב

  כ"ג כסלו תשע"ד

  לאחר שלמדנו שהמידות הרעות מבדילות בינינו לבין בורא עולם, מוסיף הרמב"ם שעם זאת אין הנביא מוכרח להיות מתוקן לחלוטין במידותיו. אמנם, מידות מסוימות אכן מונעות את הנבואה מיד.

  בשביל הנשמה | כ"ג כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ז'

  כ"ב כסלו תשע"ד

  מה ההבדל בין דרגות הנביאים? הרמב"ם מסביר שישנן מחיצות שמבדילות בין הנביא לאלוהים בעת הנבואה, כל נביא לפי מדרגתו. מחיצות אלו הן חסרונותיו, המתחלקים לחסרונות שכליים ולחסרונות מידותיים.

  בשביל הנשמה | כ"ב כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ו'

  כ"א כסלו תשע"ד

  מובן או לא מובן? היום נראה כיצד מסביר הרמב"ם את הסתירה בין דברי הפילוסופים לחכמינו. הפילוסופים מדברים על מצוות טבעיות שאדם בטבעו צריך לחפוץ בהם, ואילו חכמים מדברים על 'חוקים' שאינם מובנים לנו.

  בשביל הנשמה | כ"א כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  לימוד שבועי באמונה כא- כז כסלו

  בשביל הנשמה | כא - כז תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ו'

  כ' כסלו תשע"ד

  מי גדול יותר - מי שמתגבר ומנצח את תאוותיו או מי שאינו מתאווה כלל? הרמב"ם מציג שתי דעות בנושא: הפילוסופים משבחים מי שאינו מתאווה כלל, אולם חכמינו משבחים דווקא את מי שמתאווה ומתגבר. מחר נראה כיצד מיישב הרמב"ם את המחלוקת.

  בשביל הנשמה | כ' כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ה חלק ג

  י"ט כסלו תשע"ד

  לא פשוט כלל להצליח לכוון את כל חלקי האישיות שלנו לתכלית אחת, זוהי דרגת הנביאים. עם זאת, זה היעד שה' רוצה שנשאף אליו – אחדות כל כוחות הנפש לשם שמיים.

  בשביל הנשמה | י"ט כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ה' חלק ב

  י"ח כסלו תשע"ד

  לאחר שלמדנו שאנו צריכים לשלוט בכוחותינו ולכוונם לתכלית אחת, ממשיך הרמב"ם לבאר שאין לכך ערך אם התכלית שגויה. לכן, כל מעשינו צריכים להיות מכוונים לתיקון האישיות שלנו למען הקב"ה.

  בשביל הנשמה | י"ח כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ה'

  י"ז כסלו תשע"ד

  הרמב"ם בפרקנו מתחיל נושא מרכזי וחשוב. הכוונת כל כוחות הנפש לתכלית אחת, לעבודת ה'. היום נראה מעט דוגמאות לדרך חיים כזו, וכן נראה איך הדבר משפיע על היחס לרפואה.

  בשביל הנשמה | י"ז כסלו תשע"ד
  undefined
  שמונה פרקים לרמב"ם

  פרק ד' חלק ו

  ט"ז כסלו תשע"ד

  כהמשך למה שראינו אתמול, הרמב"ם אומר שאין דבריו מכוונים רק לחוטאים ופושעים. ענין תיקון מדות הנפש הוא הכרחי ותמידי לכל אדם באשר הוא ילוד אשה. מתוך דבריו אלו לגבי המידות מבואר מה בדיוק היה החטא במי מריבה.

  בשביל הנשמה | ט"ז כסלו תשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il