תזריע

כשרות המאכל היא אבן יסוד בבנין החינוך

פרשת מאכלות אסורות משמשת בסיס להמשכת זרע קודש

המשכת הנפש לעובר היא עיקר הלידה , טייס בחצרים שלא הצליח להירגע מ"אגרת הקודש" , נסמכה פרשת תזריע למאכלות אסורות , אדם נורמלי לא מכניס סכין ללועו , שקצים ורמשים מרחיקים מתורה ומקנים מידות טובות , פרשת מאכלות אסורות איננה רצפט אלקי , "נפש בריאה בגוף בריא" או "גוף בריא בנפש בריאה" , מעשה באורח שנתן סוכריה , חלב הקאמפאניעס - מותר או אסור , כיצד מגדלים דור נאמן לה' ולתורתו? , כשיהודי אוכל מאכל אסור הוא מאבד את זהותו , הגאולה העתידה תהיה באמצעות זכות ישראל.

הרב שמעון כהן | ניסן תשע"ו