יום העצמאות תשע"ג

מדוע רק הישרים רואי את דרכי ה'?

מי חכם וישמור אלו, ויתבוננו חסדי ה', ישרים רואי דרכי ה'. "יראו ישרים וישמחו"- ויש צדיקים שאינם ישרים! יש תלמידי חכמים שהאמונה שלהם קטנה מאוד. מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? קטנות שהיה בהן, שלא האמינו בהקב"ה! דברי האדמו"ר משומרי אמונים על תקופתנו, תקופת הגאולה.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ו' אייר תשע"ג