לך לך

"לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך"

אברהם הולך, ומגיע לארץ, הוא יוצר במסעו קשר עם עצם הארץ הזאת, וכאן מתגלית מגמת בריאתו: "ויקרא שם בשם ה'". לגלות ולפרסם בעולם את אחדותו של ה' צור העולמים.

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל