לך לך

רצועות התפילין

בית מדרש ג. אסף | חשוון תשע"ח