תולדות

כיצד שיקר יעקב אבינו לאביו?

גליון מס 194

גליון מס 194

הרב רוני פרינץ | חשוון תשע"ט