תולדות

כוח התפילה המיוחד של יצחק

לפרשת תולדות

מידתו של יצחק אבינו היא מידת הדין, ומכוחה באות תפילותיו. יש דברים שאי אפשר להתפלל עליהם מכח מידת החסד אלא דוקא מכח מידת הדין.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל