תולדות

למה אהב יצחק את עשיו?

עשיו לא רק מאכיל את אביו אלא גם עומד לצדו במאבקו בפלישתים, אבל בלהט המלחמות פורק כל עול מוסרי

הרב יעקב מדן | כסלו תשע"ה