בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  צדקה וחברה

  הלבנת פנים - ביוש ברשתות חברתיות (שיימינג)

  פרק כד

  מבוא א. האיסור לבייש ופיצוי המבויש 1. הלבנת פנים 2. ביוש בעקבות חבלה גופנית ותשלום 3. ביוש בדברים והעונש ב. ביוש ולחץ ציבורי על עושה מעשי עוול 1. כשישמע שבני אדם מרננים עליו ייתכן שישוב מדרכו 2. תנאים המאפשרים לחץ ציבורי באמצעות ביוש סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  הסתרת מידע ממעביד

  פרק כג

  מבוא א. שלא לומר אחד בפה ואחד בלב, ואיסור גניבת דעת ב. גונב דעת עצמו ג. לעובד אסור לגרום נזקים למעביד 1. שירות מילואים 2. תקופת עבודה קצרה 3. היריון סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  פיטורי עובדים או קיצוץ שכר רוחבי בעת משבר כלכלי

  פרק כב

  מבוא א. מחויבות מעביד לעובדיו ב. משבר כלכלי עולמי - אונס או מכת מדינה ג. יחסי שותפות מחייבים בין העובדים בינם לבין עצמם ד. התאגדות עובדים לעזרה הדדית - יישום הלכות צדקה סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  מעקב וניטור אחר עובדים

  פרק כא

  מבוא א. על העובדים לנהוג ביושר ובהגינות כלפי המעביד ב. מעביד המשגיח ומפקח על עובדיו ג. מניעת הפסד גם במחיר פגיעה בפרטיות של אחר ד. פגיעה בפרטיותו של האחר על מנת להציל רכוש שלו סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  התאגדות מקצועית והכרזת שביתה

  פרק כ

  מבוא א. התאגדות מקצועית, ועדים וארגון עובדים 1. התאגדות והתארגנות - זכות וחובה מוסרית 2. מטרתה וייעודה של ההתאגדות המקצועית 3. המכנה המקצועי המשותף של ההתאגדות 4. אי קבלת החלטה וסיכום של הנהגת ההתאגדות ב. חופש מהתאגדות 1. לא ניתן לחייב עובד להיות חבר בארגון או באיגוד מקצועי 2. כשהעובדים הלא מאוגדים גורמים נזק לעובדים המאוגדים 3. הנאה של עובדים לא מאוגדים מהישגי העובדים המאוגדים ג. הכרזת שביתה ע"י התאגדות מקצועית 1. הזכות לשבות 2. שביתה הפוגעת במעסיק ובמעגלים רחבים יותר 3. שביתה שגורמת הפסד כלכלי סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  חרם צרכנים – מחאת הקוטג'

  פרק יט

  מבוא א. הפקעת מחירים והפיקוח עליהם ב. חרם צרכנים בהנהגת תנאים, אמוראים ופוסקי ההלכה ג. "אדם חשוב" - פיקוח על המחירים ד. "אדם חשוב" בזמננו ה. חרם צרכנים - ללא צורך בהסכמה של "אדם חשוב" 1. תקנה שאין בה הפסד 2. כאשר האדם החשוב לא חיווה דעתו ו. חתימה על עצומה - כמוה כהסכמת בני עיר? סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  הזדקקות לאחרים לשם קיום מצוות

  פרק יח

  הקדמה א. "אם יש לך – את חייב בכל אילו, ואם אין לך – אין את חייב באחת מהן" ב. "שואל או מוכר כסותו" במצוות מסוימות: 1. ארבע כוסות 2. נר שבת 3. נר חנוכה ג. עונג שבת - "ולוו עלי ואני פורע" ד. הצורך בתכנון כלכלי בהוצאות על מצוות סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  שיווק הלוואות על ידי גופים פיננסיים

  פרק יז

  א. מצוות הלוואה ב. הלוואה - התנהלות המלווה והלווה בעת ההלוואה ג. ייעוד ההלוואה ד. פריעת החוב 1. פריעת בעל חוב מצווה 2. ללוות כשידוע מראש מהיכן ניתן לפרוע 3. המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה הימנו ה. פרסום ושיווק של הלוואות סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  תקנת אושא - המבזבז או המפריש עד חומש

  פרק טז

  א. תקנת אושא - עד חומש מנכסיו למצוות ב. גלגולה של התקנה 1. ר' ישבב 2. ר' אלעזר איש ברתותא 3. ר' אלעזר בן שמוע, וחכמים 4. אבא יודן, ואנשים נוספים 5. אנשי אמנה ג. פסיקת הרמב"ם: תקנת אושא, והמחרים כל נכסיו ד. אדם עשיר, ומי שיש לו משכורת קבועה וגבוהה סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  מסים, צדקה וסעיף 46 לפקודת המס

  פרק טו

  א. רקע: סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ב. צדקה כמס ג. שלא יפרע חובו מצדקה סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  ביטחון תזונתי

  פרק יד

  מבוא א. חובת צדקה של היחיד, המשפחה, הקהילה, והמדינה ב. מתן מזון או כסף שבאחריות נציגי הציבור - גבאי הצדקה 1. תמחוי בכל יום, קופה משבוע לשבוע 2. ליל הסדר - קמחא דפסחא וארבע כוסות 3. פורים - מתנות לאביונים וסעודת פורים 4. יום תענית ג. אגירת מזון או כסף, או גבייה בשעת צורך? ד. התחדשות ושדרוג קופת הצדקה הלאומית - ציבורית סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  סדרי עדיפות במתן צדקה בזמננו

  פרק יג

  פתיחה א. סדרי עדיפויות בצדקה ובהלוואה 1. שכניו ועניי ביתו 2. עניי העיר ב. אומדן דעת - כוונת הנותן כשלא אמר דברים ברורים ג. עניי העיר ועניי עיר אחרת - המחויבות האישית והמנהיגותית סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  בקשת צדקה למימון הוצאות חריגות

  פרק יב

  מבוא א. מיהו עני? ב. מילוי מחסורו של עני 1. סיוע מכספי צדקה לנישואי עניים 2. השכרת דירה ורכישת מוצרים ביתיים 3. הקמת מחיצה בין שכנים עניים למנוע היזק ראיה ג. די מחסורו - בצמצום ד. צדקה למימון דיור: "סידור מלא" 1. שכירות או קניית דירה 2. מיקום הדירה 3. גודל הדירה ה. המחאה החברתית: דרישה לדיור והורדת יוקר החיים - מעמד הביניים סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  צדקה של יחיד וצדקה ציבורית

  פרק יא

  א. קופה, תמחוי, שררה ומשכון - צדקה קהילתית וציבורית ב. כפייה על צדקה ציבורית ג. שינוי ייעוד של צדקה ציבורית ד. כפייה על מזונות ילדים מעל גיל שש - תקנה ציבורית ה. כפייה על צדקה אישית - כספו של אדם משועבד לצדקה ו. הצדקה היא רכושו של העני הנמצא כפקדון אצל העשיר ז. כפייה על תשלום לחינוך ילדים סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il