בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  מתנות כהונה מהחי

  פרק יט

  א - הזרוע הלחיים והקיבה. ב - דרך נתינתן ודין בהמה שלא הורמו מתנותיה. ג - מתן המתנות הלכה למעשה. ד - מצוות בכור בהמה וטעמה. ה - פרטי דיני בכור בהמה. ו - בעיית הטיפול בבכור בזמן הזה. ז - שותפות עם נוכרי פוטרת את הבכור מקדושה. ח - פטר חמור. ט - מעשר בהמה. י - ראשית הגז. יא - קיום המצווה בימינו.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  הלכות שחיטה

  פרק יח

  א - שחיטה. ב - הלכות השחיטה. ג - שחיטה ורחמנות. ד - השוחט. ה - ברכת המצווה. ו - הסכין. ז - ולד ואפרוח הראויים לשחיטה. ח - אותו ואת בנו. ט - כיסוי הדם. י - דרך הכיסוי. יא - בעלי חיים שאינם צריכים שחיטה.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  כשרות בעלי חיים

  פרק יז

  א - ההגבלות והאיסורים באכילת בשר. ב - המינים הטהורים והטמאים. ג - סימני הטהרה בבהמות וחיות. ד - המינים הטהורים ודיניהם. ה - עופות. ו - מקרים של ספק. ז - דגים. ח - חגבים.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  שילוח הקן

  פרק ט"ז

  א - גדרי המצווה. ב - טעמי המצווה. ג - האם מצווה לשלח את האם גם כשאין צורך בביצים. ד - פרטי הדינים.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  צער בעלי חיים

  פרק טו

  א - היחס לבעלי חיים. ב - פריקת החמור - צער בעלי חיים דאורייתא. ג - לא תחסום - היחס לבהמות העבודה. ד - הזנת החיות. ה - יסוד ההיתר לצורך אדם. ו - אימתי אסור לצער. ז - המתת בעלי חיים. ח - מצבי ביניים. ט - דרכי גידול בהמות ועופות למזון. י - ניסויים מדעיים. יא - בעלי חיים מזיקים. יב - מופעי ראווה אכזריים. יג - גידול חיות מחמד. יד - איסור סירוס בעלי חיים. טו - היחס לחיות הפקר.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  אכילת בשר

  פרק יד

  א - היתר אכילת בשר. ב - האם ראוי לחנך לצמחונות? ג - מצוות אכילת בשר בשבתות ובסעודות מצווה. ד - היתר בשר לישראל. ה - היתר הבשר וסכנת התאווה היתירה. ו - מצוות שמבטאות רחמנות בעת שחיטת החיות.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  עצי פרי ובל תשחית

  פרק יג

  א - היחס לעצי פרי. ב - האיסור לעקור עצי פרי. ג - הנכלל באיסור השחתת עץ פרי. ד - לצורך מקומו ולצורך כלכלי. ה - כשהעץ מזיק. ו - הסכנה הסגולית שבעקירת עץ פרי. ז - בל תשחית - האיסור הכללי. ח - לצורך מותר להשחית. ט - השחתת מאכלים וביזויים. י - שיירי מאכלים. יא - זריקת בגדים וחפצים והחלפת רהיטים. יב - שלא לבזות שיירי מאכל. יג - עצי סרק. יד - תקנת חכמים שלא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. טו - גידול בהמה דקה בזמננו.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  מצוות התלויות בארץ

  פרק יב

  א - כלל המצוות התלויות בארץ. ב - תחילת החיוב. ג - סוריה. ד - ימי גלות וחורבן ראשון. ה - תקנת נביאים לתרומות ומעשרות בבבל. ו - קבלת התורה בימי עזרא. ז - הקדושה השנייה ותוקפה למצוות הציבוריות. ח - מקום הקדושה - עולי בבל ועולי מצרים. ט - גזירת טומאת ארץ העמים. י - חלה. יא - תרומות ומעשרות מהתורה או מדברי חכמים. יב - שאר המקומות לתרומות ומעשרות. יג - תרומות ומעשרות בחוץ לארץ. יד - שביעית. טו - מתנות עניים. טז - מתנות כהונה מן החי. יז - מדינת ישראל כיום.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  חלה

  פרק יא

  א - טעם מצוות חלה מהלחם. ב - ייחודה של החלה. ג - המצווה בארץ ובחוץ לארץ. ד - מצוות חלה בימינו. ה - סדר הפרשת חלה למעשה. ו - שיעור החיוב בחלה. ז - צירופי בצק ומאפים. ח - עיסה שנועדה לחלוקה - פטורה. ט - הקמח והנוזלים. י - בצק של מאפה - לחם. יא - בצק עבה שנועד לבישול. יב - עיסה נוזלית - בלינצ'ס ולחוח. יג - דינים שונים.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  סדר הפרשת תרומות ומעשרות למעשה

  פרק י

  א - נוסח הפרשת תרומות ומעשרות עם פירוש פשוט. ב - הראוי להפריש. ג - נוסח מקוצר ושליח ומשגיח. ד - הפרשה בשבת וביום טוב. ה - הפרשת מעשר על המחובר.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  כללי המצווה

  פרק ט

  א - מהטוב שבפירות. ב - חיוב על פטור ודרגות שונות של חיוב. ג - מוקף. ד - כיצד מודדים ודין הטועה. ה - דין התרומות בזמן הזה. ו - שימוש בתרומות בזמן הזה. ז - כהן ולוי שיש להם פירות. ח - מעשר ראשון בזמן הזה. ט - מעשר עני. י - דרך נתינת המעשר ללוי ולעני למעשה. יא - מתן המעשרות למעשה למכירי לוויה ועניים. יב - מעשר שני ופדיונו. יג - מדיני הפדיון. יד - אין פודים כשהשווי פחות מפרוטה ובירושלים.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  החייב והפטור

  פרק ח

  א - הפירות החייבים בתרומות ומעשרות. ב - פרטי הדינים. ג - הפקר. ד - נטע רבעי, שביעית ומתנות עניים. ה - עונת המעשרות וחשבון השנים. ו - גמר מלאכה. ז - דין הפירות בשלבי קביעתם למעשר. ח - פירות הגדלים בחצר. ט - מקום החיוב בארץ ישראל. י - פירות נוכרי. יא - עוד מדיני נוכרי. יב - מקומות שאינם שדה. יג - דמאי ושאר ספקות.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  תרומות ומעשרות

  פרק ז

  א - המצווה. ב - סדר קיום המצווה בארבעת חלקיה. ג - קיום התורה בישראל. ד - חלוקת המתנות. ה - מדיני אכילת התרומות. ו - הטהרה והטומאה בתרומות. ז - ההבדל שבין הכהנים והלוויים. ח - מעשר ראשון. ט - מעשר שני. י - משמעות המעשר השני. יא - מעשר עני. יב - מצוות ביעור מעשרות. יג - מצוות וידוי מעשרות. יד - זמן חיוב הפרשת תרומות ומעשרות וחלוקתם. טו - ביכורים.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  מתנות עניים

  פרק ו

  א - חמש מתנות עניים. ב - הדרכת התורה בעזרה לעניים. ג - פאה. ד - שכחה. ה - לקט. ו - פרט ועוללות בגפן. ז - כללי המצווה. ח - סדרי פתיחת השדות ללקיטת העניים. ט - דין המתנות בזמן הזה.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  כלאי הכרם

  פרק ה

  א - יסודות המצווה. ב - אימתי הפירות נאסרים. ג - שיעור מרחק האיסור. ד - חוץ לארץ וכלאי גויים. ה - טעם המצווה.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  כלאי זרעים

  פרק ד

  א - כלאי זרעים. ב - מראית עין בכלאי זרעים. ג - ההרחקות הנדרשות בכלאי זרעים.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  כלאי בהמה ואילן

  פרק ג

  א - כללי איסורי כלאיים וטעמם. ב - איסור כלאי בהמה. ג - איסור עבודה בשני בעלי חיים ממינים שונים. ד - איסור הרכבת אילן. ה - הרכבה והכלאה. ו - בני נח בדין כלאיים. ז - האם מותר לשתול ולקיים עץ מורכב.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  ערלה ורבעי

  פרק ב

  א - מצוות ערלה ונטע רבעי. ב - טעם המצווה. ג - איסור הנאה. ד - חישוב שנות הערלה. ה - עץ שנעקר או נקצץ. ו - הַבְרָכָה ודין נצרים. ז - עציצים ומשתלות. ח - הגדרת העצים החייבים בערלה. ט - הנוטע שלא לשם פירות. י - נטע רבעי. יא - ספקות בערלה.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
  undefined
  כשרות א הצומח והחי

  חדש

  פרק א

  א - קרבן העומר ואיסור חדש. ב - המצווה בחילופי הזמנים בארץ ובעולם. ג - איסור 'חדש'. ד - איסור קציר. ה - חדש בחוץ לארץ. ו - תערובות וספקות.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il