ישיבת בין הזמנים - קיץ תש"פ

איסור שכחת התורה

מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".

הרב הראשי דוד לאו | י"ב אב תש"פ