ויגש

מלכות בית יוסף כהכנה למלכות בית דוד

פרשת ויגש תשס"ה

מלכות בית יוסף בעלת תכונות של ניהול מלכות - בנין הגוף של עם ישראל - כלכלה, צבא ומדינה. מלכות בית דוד יעודה - גילוי הופעת אור ה' בעולם,"ומלאה הארץ דעה את ה'".

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ה' טבת תשס"ה