בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
21 שיעורים
  undefined
  50 דק'
  בבא קמא

  ממתי חל חיוב קנס?

  בדיני קנסות. מאיזה רגע חל החיוב לתשלום הקנס?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר תש"פ
  undefined
  44 דק'
  בבא קמא

  חוטף מצווה

  הגמ' לומדת מהברייתא שהחוטף מצווה לחבירו צריך לשלם ו שרה זהובים. האם זה קנס או ממון שבעל המצווה התחסר? האם החיוב הוא על עצם המצווה או על הברכה? והאם ניתן לשלם בברכה או במצווה אחרת?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו כסלו תש"פ
  undefined
  44 דק'
  בבא קמא

  מזיק הקדש

  באילו מקרים פטור מזיק הקדש? לפי תוס' פטור תמיד ולפי הראב"ד פטור בשו ועין. ניתן לתלות את המחלוקת בשאלה האם מזיק הקדש זה איסור או ממון. שיטה נוספת שחייב באדם המזיק ופטור בממונו המזיק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב כסלו תש"פ
  undefined
  50 דק'
  בבא קמא

  פתיחה לזמן חורף ולמסכת בבא קמא

  * והיה אמונת עיתיך חוסן ישועות חכמת ודעת. פירוש אחד לששת הסדרים, ופירוש שני לשש השאלות ששואלים מי שמגיע לשמים. מה אנו יכולים ללמוד מהן? * מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין. לא רק שלא להזיק, אלא להיות אכפתי וזהיר בממון חבירו. הרב זצ''ל מלמד אותנו להסתכל בגדלות, וזה גם בבין אדם לחבירו. * כתוב בתורה שמי שהזיק משלם, אבל מה המקור שאסור להזיק? והאם יש הבדל בזה בין אדם המזיק ובין ממון המזיק?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' תשרי תש"פ
  undefined
  47 דק'
  בבא קמא

  בגדר חוטף מצווה מחבירו

  בביאור מחלוקת הראשונים האם אדם שחטף מצווה מחבירו יכול לשלם לו במצווה אחרת או שלא, על פי המחלוקת למה משלמים עשרה זהובים האם מדין קנס או שזה חיוב ממוני.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אדר ב' התשע"ד
  undefined
  49 דק'
  בבא קמא

  מותר להרביץ כדי להחזיר חפץ גזול?

  באור מחלוקת נתיבות וים של שלמה בניגוד לשיטת המוהרי"ק בגדרי "עביד איניש דינא לנפשיה". האם מותר לאדם שנגזל לחטוף רק את החפץ הגזול מידי הגזלן, או שיכול לתפוס חפצים אחרים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח אדר א' התשע"ד
  undefined
  45 דק'
  בבא קמא

  תפיסה בקנס

  הסבר שורש המחלוקת בין הרא"ש לרמ"ה האם מותר לתפוס בקנס, ע""פ המחלוקת האם סוברים איגלי מילתא או שלא, אליבא דהרא"ש לא אומרים איגלי מילתא, ואליבא דהרמ"ה כן אומרים איגלי מילתא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תשע"ד
  undefined
  49 דק'
  בבא קמא

  מתי חייב הניזק לשלם פחת הנבילה ומתי לא?

  הסבר החקירה האם זה שהניזק מקבל את הנבילה זה בתור חלק מהתשלום של הנזק או שהנבילה תמיד הייתה שייכת לניזק ולכן הוא קיבל אותה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג שבט תשע"ד
  undefined
  47 דק'
  בבא קמא

  טענת 'אי שתקת'

  שיעור כללי במסכת בבא קמא

  האם טענת "אי שתקת" זו טענה שנותנת כוח או שהיא איום בעלמא? הסבר דעת הרמב"ם שסובר שטענת 'אי שתקת' זו טענה שיכולה להחזיר את המצב להיות כמו שהיה בהתחלה ותו לא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשע"ד
  undefined
  50 דק'
  בבא קמא

  עדים זוממים בממון ומלקות

  שיעור כללי במסכת בבא קמא

  חקירה האם שייך לומר בממון ובמלקות 'כאשר זמם ולא כאשר עשה' גם אחרי שנעשה הדין, וכן האם במלקות שייך לומר שנעשה הדין 'כאשר לקה שלא כדין'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' כסלו תשע"ד
  undefined
  44 דק'
  בבא קמא

  הגדרת 'קרן' בדעת הרמב"ם לעומת התוספות

  שיעור כללי במסכת בבא קמא

  ישנה מחלוקת בין התוס' לרמב"ם האם עיקרה של קרן הוא משום שכוונתה להיזק או משום שזהו נזק משונה. מובאת חקירה מהו הדין במעשה שהוא משונה אך אין כוונתה להזיק ויש לה הנאה, מכוח מה נחייב את הבעלים במעשה זה - לא מקרן שכן אין כוונתה להזיק, לפי הרמב"ם, אך לא שן, משום שזה משונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח חשוון תשע"ד
  undefined
  50 דק'
  בבא קמא

  פתיחה למסכת בבא קמא באמונה ובהלכה

  שיעור כללי במסכת בבא קמא

  סדר נזיקין הוא סדר שכל הלומד אותו קונה יראת שמיים, שהיא הבסיס לתורה. חקירה - האם יש אסור להזיק ואם כן איזה איסור זה? (השבת אבידה, גזל וכדו') או שאין איסור להזיק, אך אדם המזיק מתחייב לשלם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' חשוון תשע"ד
  undefined
  55 דק'
  בבא קמא

  מזיק הקדש

  בבא קמא דף ו - ז

  בבא קמא דף ו - ז

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד כסלו תשס"ח
  undefined
  51 דק'
  בבא קמא

  תפיסה בקנס

  מסכת בבא קמא - דף טו' ע"ב

  נחלקו הראשונים האם האפשרות לתפוס קנס בזמן שאין דיינים סמוכים היא תקנת חכמים או שזה דין תורה הרב מסביר בשיעור שהמחלוקת היא בעצם הבנת חיוב קנס.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט שבט תשס"ח
  undefined
  47 דק'
  בבא קמא

  תשלומי פחת נבילה

  מסכת בבא קמא: דף י'

  באור יסודי בשיטת התוס' הטור והנמו"י האם פחת נבילה הנם חלק מתשלומי המזיק לניזק או שכלל לא הוזקה אף פעם הנבילה עצמה ולא התחייב לשלם עליה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' שבט תשס"ח
  undefined
  53 דק'
  בבא קמא

  סוגיית "אי שתקת"

  מסכת בבא קמא - דף ח'

  הגמרא אומרת שהלוקח יכול לומר לנושה "אם שתקת - טוב, ואם תתבע יותר אחזיר שדה הזיבורית לבעליה". נחלקו הראשונים אם זה איום כאילו החזיר או כח להשאיר את הדין כבתחילה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט טבת תשס"ח
  undefined
  50 דק'
  בבא קמא

  כאשר זמם בממון

  מסכת בבא קמא - דף עד' ע"ב

  לגבי עדים הזוממין להרוג יש דין "כאשר זמם" ולא כאשר עשה, ונחלקו הראשונים האם גם בממון יש דין זה. הרמב"ם אומר שגם בממון וגם במלקות אין דין זה, והאחרונים מסבירים את שיטתו בכמה דרכים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' כסליו תשס"ח
  undefined
  52 דק'
  בבא קמא

  גדרי שן רגל וקרן

  מסכת בבא קמא - דף טז' ע"א

  נחלקו הראשונים האם חיוב נזקי קרן מוגדר עפ"י הכוונה להזיק או עפ"י היות הנזק משונה;הסבר חדש ברמב"ם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' מרחשוון תשס"ח
  undefined
  41 דק'
  בבא קמא

  בדין איסור היזק

  מסכת בבא קמא - דף ב' ע"ב

  מסכת בבא קמא - דף ב' ע"ב

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' אלול התשס"ה
  undefined
  23 דק'
  בבא קמא

  מקור האיסור להזיק

  מסכת בבא קמא - דף ב' ע"ב

  האם קיים איסור מהתורה להזיק? שיעור זה דן בשאלה זו, במקורות וטעמי השיטות, ובהתייחסות לאופנים השונים של נזק - נזקי גופו, נזקים ע"י ממונו ונזקי שכנים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' מרחשון ה'תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il