גיטין

שטר הלוואה-ראיה או קניין

מסכת גיטין: דף כ' ע"ב

באור מחלוקת תוס' ותוס' רי"ד האם שטר הלוואה הוא שטר ראיה או שטר קניין ע"פ הסבר המחלוקת האם שעבודא דאורייתא או לאו דאורייתא; באור בדיני קניין המועיל.

הרה"ג משה דימנטמן | ט"ו תמוז תשס"ז