מוסר

כמות אינה צדיקות

"לרצונכם תזבחוהו" - אהבת התורה וכוונת הלב חשובים לא פחות מקיום המצוות.

הרב זאב קרוב | אדר תשע"ב