משעבוד לגאולה

סיפור יציאת מצרים כ"הקהל" משפחתי

פרק כה

מבוא א. אפילו כולנו חכמים ב. לראות ולהיראות ג. פרשת "ארמי אובד אבי" ד. מתחיל בגנות ומסיים בשבח ה. לספר ולהודיע ו. מתחיל באבות או בשעבוד מצרים

הרב יהודה זולדן | כד אדר ב תשס"ח