שמות

שמות השבטים כסיבה לגלות ולגאולה

בסדר הזכרת שמות השבטים בתחילת ספר שמות מרומזת סיבת השעבוד, וענין זה מרומז גם בדברי הבעש"ט, אך שמות השבטים מרמזים גם לגאולה כמבואר במדרש.

הרב מרדכי הוכמן | טבת שתפ"ג