הכנה לחג השבועות

חגיגות ביכורים לאחר החורבן

פרק לו

מבוא א. המפריש בזמן הזה ב. המקדיש ביכורים לבדק הבית ובזמן הזה – שיטת הרמב"ם ג. המפריש ביכורים בזמן הזה- חסיד שוטה ד. טקסי ביכורים בהתיישבות- התייחסות הראי"ה קוק

הרב יהודה זולדן | אייר תשס"ח