בא

דרישות ד' מפרעה מלך מצרים

מדוע יש טענה על מי שד' הכביד את לבו? מדוע לא ציוה ד' לומר לפרעה את המטרה הסופית ביציאה למדבר?

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | שבט תשס"ה