עניינו של חג

חנוכה – יום יסוד העולם והיכל בית ה'

פרק יב

מבוא א. האדם הראשון וחג החנוכה ב. מוסיף והולך מ-כ"ה בכסלו ג. חנוכת העולם ד. תורה לעולם סיכום

הרב יהודה זולדן | תשס"ח