חיי שרה

מידת החסד של אברהם אבינו

לפרשת חיי שרה

על מעלתה המיוחדת של מידת החסד של אברהם אבינו, שלא היתה מידה פרטית אלא מעין בלתי פוסק של חסד.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל