סליחות

למה קמים לסליחות?

גליון מס 142

גליון מס 142

צבי יחזקלי | אלול תשע"ו