דרשו ה' בהמצאו

בינוניים תלויים ועומדים

הרב יעקב שפירא | אלול תש"ע