תצוה

לבושי מרדכי ומלבושי הכהן

מטרת מלבושי הכהן; האם כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא; "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש ממלכות..." הלבושים הללו אינם רק הידור חצוני; יוסף זכה לקבל מאביו כתונת פסים; הבגדים מהוים תקון הגוף והעלתו, ובנוסף לכך מסמלים את מותר האדם מן הבהמה; ההבדל בין שאול לדוד ביחסם לבגדים; התחפושות שנהגו בהם בפורים.

הרב דוד דב לבנון | ערב פורים תשנ"ט