עניני מועדים

הסמכות לגזור תענית ציבור בזמן הזה

פרק לז

מבוא א. גוזרי תעניות בתקופת המשנה והתלמוד ב. גוזרי תענית ציבור בארץ ישראל ובחו"ל ג. אופי תענית ציבור בארץ ובחו"ל ד. גוזרי תענית בזמן הזה סיכום

הרב יהודה זולדן | סיון תשס"ח