שמיני

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת שמיני

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | אייר התשע"ז