שמיני

חטא נדב ואביהוא

מבט עמוק על חטאם של נדב ואביהוא ורצונם להדבק בקודש. ביאור הקשר בין מאכלות אסורות למהלך הפרשיות. מהותה של פרשת פרה כחלק מהטהרה הפנימית של עמ"י.

הרב אליהו ברין | כ" אדר ב' תשפ"ב