רביבים

בין הבהמה הטהורה לטמאה

איסור אכילת בעלי חיים טמאים מבדיל את ישראל מן העמים ומקדש אותם לה' * אכילת המינים הטמאים גורמת לטמטום הלב כלפי הרוחניות והקדושה * סימני בעלי החיים הטהורים שנאמרו בתורה והסימנים שהוסיפו חז"ל * הבהמות והחיות הטהורות מתאפיינות בכך שהן אוכלות עשב ואינן טורפות * האם מותר לאכול בהמות וחיות שיש להן סימני טהרה אך אין עליהן מסורת * המחלוקת לגבי הפר ממין ז'אבו והאייל האדום * האם מותר לאכול ג'ירפה

הרב אליעזר מלמד | ניסן התשע"ג