הקרקע והפירות

שומרים על האוצר

על מקורות הגידול של הירקות והפירות של אוצר הארץ והרקע ההלכתי של פעילותו.

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד