יבמות

שיטת הרמב"ם בפטור איסורי ערוה מיבום

סכום קצר של השיטות בענין זה בגמ'; פסיקת הרמב"ם בענין - וקושיו; נפקא מינה לדינא בין השיטות; הסבר פסיקתו של הרמב"ם; האם המבטל פסח שני דינו בכרת?; פסק הרמב"ם בענין פסח שני והשגת הראב"ד; ישוב השגת הראב"ד על פי סוגית מגדף; הקשר בין סוגית מגדף לסוגיא שלנו; פסק הרמב"ם כאן על פי פסקו במגדף; קושית ה"לחם משנה" בהלכות שגגות וישובה; המשך שיטת הרמב"ם בהלכות שגגות.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע