יבמות

עשה דוחה לא תעשה - הותרה או דחויה?

שיעור כללי

מחלוקת בין רב ניסים גאון לראשונים האם עשה דוחה ל"ת זה בגדר 'הותרה או דחויה'. שורש המחלוקת בגמרא והרחבה בשיטותיהם.

הרב יהושע מגנס | כסלו תשע"ט