בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  45 דק'
  יבמות

  היתר כלאיים בציצית

  שיעור כללי- יבמות ד:

  מותר לשים פתילי ציצית מצמר על בגד פשתן, כי 'עשה' של ציצית דוחה 'לא תעשה' של שעטנז. ואומר הרמב"ם שמותר ללכת עם בגד כזה רק בשעת חיוב ציצית - ביום ולא בלילה. אך ר"ת סובר שכיוון שהבגד מחוייב בציצית מותר ללכת איתו תמיד, גם כשלא מקיימים מצווה. ונראה ששורש מחלוקתם בהבנת גדר מצוות ציצית, האם היא מצווה על הגברא או על החפצא. מתוך מחלוקת זו יוצאת גם נפק"מ לאדם שנקרעה לו הציצית ולא יכול לתקנה - האם יש עניין להוריד את הבגד?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אדר א' תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  יבמות

  גיור לכתחילה ובדיעבד - מהי מהות הגיור?

  שיעור כללי- יבמות מה:, מז.

  גיור חייב להיעשות בפני בי"ד. ונחלקו הראשונים מה דין מי שהתגייר שלא בפני בית הדין, בדיעבד. מה עניין בית הדין בגיור? מדוע אדם שמקבל עליו עול מלכות שמים לא הופך לגר מייד? עיקר הגיור הוא להצטרף לעם ישראל, ומתוך כך מחוייבים במצוות. מי שמקיים מצוות אך אינו חלק מהעם, הוא "שאינו מצווה ועושה", אינו יהודי. ובשביל להצטרף לעם צריך את בי"ד. אם כך, מה קורה כשאדם רוצה להצטרף לעם ישראל, אך לא מקבל עליו את המצוות?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר א' תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  יבמות

  גר שמל ולא טבל

  שיעור כללי- יבמות מו.

  מעשה בגר שהספיק לעשות ברית מילה אך לא הספיק לטבול, ונכנסה שבת. תהליך הגיור עוד לא נגמר. האם זה אומר שהוא צריך לחלל שבת? לגוי אסור לשמור שבת, אך מה דין מצב הביניים הזה? ומה לגבי צירוף למניין או דיני פיקוח נפש? יש מחלוקת ראשונים האם אפשר לעשות את הטבילה לפני המילה, ונראה שחולקים במהות תפקיד המילה לגר - האם היא רק סילוק הערלה שמפריעה להיכנס ליהדות, או שהמילה היא חלק מהכניסה לברית. מתוך כך ניתן לענות על השאלות הנ"ל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג שבט תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  יבמות

  איגלאי מילתא למפרע

  שיעור כללי- יבמות לה

  עד כמה העתיד משפיע על ההווה? ריש לקיש אומר שמעוברת שחלצו לה ואח"כ הפילה, צריכה ייבום כיוון שבשעת החליצה היא עוד היתה מעוברת ולא אומרים שאיגלאי מילתא למפרע שהיא ראויה לייבום. ואומר מהרי"ט אלגאזי שזה יסוד כללי בש"ס – לא מסבירים את העבר ע"פ מה שמתברר אח"כ. אך הרב מקשה עליו, ולכן מחלק שאנו כן מבררים למפרע מה היתה המציאות, אך לעניין החלת חלות לא עוזר הבירור למפרע. הרב מראה את היסוד הזה במקומות רבים בש"ס וברמב"ם, אך לבסוף חוזר בו בעקבות קושיא ומסביר את הכל מחדש ע"פ שיטת הריטב"א בסוגיא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' שבט תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  יבמות

  קנין בדבר שלא בא לעולם

  שיעור כללי- יבמות צ"ג

  כיום חלק גדול מהמסחר נעשה בדבר שלא בא לעולם. משקיעים קונים דירה לפני שנבנתה, חברות קונות חלב מהמחלבות עוד לפני שחלבו אותו, ומדינת ישראל קונה מטוסים לפני שבנו אותם. ההלכה היא שדשלב"ע לא נקנה. האם זה אומר שכל המסחר היום לא באמת עובד?? ב'חידוש נועז' מסביר הרב על התקדמות המציאות, שבעקבותיה העתקת תוכנה בלי לשלם היא גזל גמור מדאורייתא, ודברים שלא באו לעולם יכולים להיקנות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט כסלו תשע"ט
  undefined
  48 דק'
  יבמות

  האם קטן חייב לאכול אוכל כשר?

  שיעור כללי מסכת יבמות

  שיעור כללי מסכת יבמות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד טבת
  undefined
  47 דק'
  יבמות

  ציצית שב ואל תעשה או קום ועשה?

  שיעור כללי- פרק עשירי

  ביבמות אומרת הגמרא שלבישת ציצית היא שב ואל תעשה. לעומת זאת לעניין כלאיים נאמר שהלבישה היא קום ועשה. תירוץ תוס' וקושיות עליו. תירוץ השאג"א. הוכחה מהמרדכי. ציצית היא מצווה לקשור על בגד שלובש, וניתן להסתכל שיש חיסרון בבגד. נפק"מ לשבת שאדם לא יכול לקשור. השוואה למצוות עולת ראיה כיסוי הדם ומזוזה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כא מרחשון תשע"ט
  undefined
  44 דק'
  יבמות

  כחם של חכמים לעקור דיני תורה

  שיעור כללי- יבמות פח-פט

  מצינו בכמה מקומות שחכמים מתקנים תקנות, והן עובדות גם מדאורייתא. נחלקו הראשונים מהי רמת הכח שיש לחכמים: האם יכולים ממש לשנות את דיני התורה? האם מתי שרוצים או רק כשיש צורך גדול? כהוראת שעה או גם באופן קבוע? והיום כשאין לנו בי"ד, האם עדיין יש לנו אפשרות כזו?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז מרחשון תשע"ט
  undefined
  27 דק'
  יבמות

  פתיחת זמן חורף חשוון תשע"ט

  שיעור כללי

  - מהותו של ר"ח, הכפרה שבו ותיקון פגם הלבנה. - אנו ניגשים ללימוד התורה ולמצוות בשמחה עצומה על הזכות לעסוק בדבר ה', ולא כעול חלילה. מתיקות וערבות טוב התורה אינם רק שורה בשיר, אלא מציאות. אם חשק לתאוות יכול להיות כה גדול, כ"ש החשק וההידבקות בקב"ה ובתורתו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' תשרי תשע"ט
  undefined
  51 דק'
  יבמות

  כלאיים בציצית

  מסכת יבמות: דף ד'

  שיעור זה עוסק במחלוקת ר"ת והרמב"ם בדין לבישת חוטי כלאים בציצית למי שפטור ממצות ציצית, כגון שואל או אשה. לדעת הרמב"ם חובת האדם היא לקשור, ולר"ת החיוב הוא על הבגד כשהוא על האדם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א שבט תשס"ז
  undefined
  50 דק'
  יבמות

  המנעות ממצות ציצית - שב ואל תעשה?

  מסכת יבמות - דף צ' ע"ב.

  מחלוקת בגדר מצוות ציצית; חידוש ה'שאגת אריה' במצוות ציצית; דעת התוספות; נפקא מינות העולות ממחלוקת זו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' כסליו התשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il