בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
17 שיעורים
  undefined
  1:07
  יבמות

  מתי "דרכיה דרכי נועם" פוטר מיבום?

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  לפי התוס' דרכי נועם קיים גם כאשר עדין זקוקה לשאר האחים. דעת הרשב"א ושיטת רעק"א.

  הרב חיים כץ | ו' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  יבום וחליצה בנידה

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  לפי תוס' ניתן ליביים נידה כשתיטהר, לפי הרא"ש אפשר גם לחלוץ לה לפי שתיטהר.

  הרב חיים כץ | כ"ט אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:01
  יבמות

  אינו מתכוון בכלאיים

  שיעור כללי

  האם מותר ללבוש בגד שעטנז שלא לשם הנאה מהבגד? יש בדין זה מחלוקת וקושיות וסתירות, את כולן ניתן להסביר ביסוד אחד מבריק, אבל הוא אליבא דאביי ואנו פוסקים כרבאץ לכן אנו נדרשים לבאר מהו בעצם דין אינו מתכוון, ומתוך כך מתיישב הכל.

  הרב חיים כץ | כ"ח אדר א תשע"ט
  undefined
  1:08
  יבמות

  פטור צרת ערווה - קושיית הרע"א

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  הרב חיים כץ | ח' אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:02
  יבמות

  איסור אשת אח במקום יבום

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  מדברי הרמב"ם נראה שהיאור פוקע, וכך נראה גם מרש"י. אולם מתוס' נראהשהאיסור קיים אך נדחה.

  הרב חיים כץ | א' אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:40
  יבמות

  שומרת יבם שזינתה האם נאסרה על בעלה?

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  מהגמרא במסכת סוטה מדייק תוס' שרב המנונא מדבר בשיטת חכמים. קושית הבית הלוי כדעת הרמב"ם . הבדל בין זנוח לבין קינוי וסתירה.

  הרב חיים כץ | יז שבט תשע"ט
  undefined
  56 דק'
  יבמות

  במי שממית עצמו עליה

  שיעור כללי

  אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה - במי ש'ממית' את העצמיות שלו, לא מתייחס לעצמו כלל, אלא מבין שהתורה היא החיים. זהו סודם של מלאכי השרת, ששליחותם היא מהותם, ואת הסוד הזה גילו ישראל ב"נעשה ונשמע". מתוך כך ניתן להבין את המעשה בצדוקי וברבא, שלמד ולא שם לב לכך שנפצע, וכן את סיפורו המופלא של התקרבותו של ר' אליעזר בן הורקנוס.

  הרב חיים כץ | ט"ז שבט תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  סדין בציצית שב ואל תעשה?

  יבמות -"כולהו נמי"- לשיעור ד'

  קושית השאגת אריה על התוס' . תירוץ ר' אלחנן, שלוש חקירות בשב ואל תעשה.

  הרב חיים כץ | ג שבט תשע"ט
  undefined
  56 דק'
  יבמות

  'מעכשיו' בדבר שלא בא לעולם

  שיעור כללי י יבמות פב.

  ישנן שלוש שיטות בראשונים מה מועילה לר' מאיר אמירת 'מעכשיו' כשמקנים דבר שלא בא לעולם: שיטת התוס' שמעשה הקניין נעשה עכשיו והחלות נעשית לאחר זמן, שיטת הרמב"ן שה'מעכשיו' מגדיר את הקניין והכל נעשה עכשיו, ושיטת הרשב"א שדרושה ביאור. הרב נושא ונותן בביאור שיטת הרשב"א, ומחדד את ההבדלים והנפק"מ בין שלוש השיטות.

  הרב חיים כץ | ב שבט תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  קטן האוכל נבלות-חלק ב'

  שיעורים במסכת יבמות - שיעור ד'

  היחס בין איסורי שבת לשאר איסורים. למה צריך פסוק מיוחד לשבת, באיסורי דרבנן? טעם האיסור, איסורי לאו הבא מכלל עשה.

  הרב חיים כץ | כה טבת תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  קטן האוכל נבלות-חלק א'

  שיעורים במסכת יבמות - שיעור ד'

  האם קטן האוכל נבלות בי"ד מצווים להפרישו מה המסקנה? מה הדין באיסורים דרבנן? שיטת הרשב"א שיטת תוס' . דין חינוך.

  הרב חיים כץ | יח טבת תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  הפקר בי"ד הפקר

  שיעורים במסכת יבמות - שיעור ד'

  מתוס' נשמע שא"א להפריש מהפקר, ולכאורה דרך ירושלמי. מה תירוץ תוס'?

  הרב חיים כץ | יא טבת תשע"ט
  undefined
  59 דק'
  יבמות

  עד אחד בהכחשה

  שיעור כללי מסכת יבמות פח

  "שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת", יכולה לומר ברי לי. הרמב"ם אומר שכך גם בחד וחד, והרמב"ן אומר שלאו כלום הוא. בשביל להבין את מחלוקתם, מעמיק הרב בשיטת הרמב"ם בכוחם של עדים מוכחשים, ומשם לעד אחד בהכחשה. כשעדים מוכחשים, אין הכוונה שמבחינתנו אין עדות, אלא שיש שתי עדויות שאנו צריכים לקבל את שתיהן, ואנו בפרדוקס. המחלוקת היא האם אותו הדבר גם בעד אחד.

  הרב חיים כץ | יב כסלו תשע"ט
  undefined
  1:01
  יבמות

  עד אחד נאמן בדבר שבממון?

  מסכת יבמות: דף פ"ח "דמי וכו'"

  האם עד אחד נאמן ביחס לממון כשאין מוחזק? שיעור זה דן בשיטת המהרי"ק בנושא, בקושיות שהקשו האחרונים על דבריו ובישוב שיטת המהרי"ק, וזאת לאור גדר נאמנותו של עד אחד בכלל – בירור המציאות או קביעת ההלכה למעשה.

  הרב חיים כץ | כ"ג במר חשוון התשס"ז
  undefined
  58 דק'
  יבמות

  עכו"ם שקידש בזמן הזה

  מסכת יבמות: דף טז'

  הסבר בדברי התוס' מדוע חוששים לקידושי גוי כיוון שסובר כר"ע ובקושיית המהרש"ל שא"כ אין הקידושין תופסים; הסבר בדודכתיה דקביעה - שני סוגי רוב: א.המברר ב.שאינו מברר, והנ"מ ביניהם.

  הרב חיים כץ | כ"ג אדר תשס"ז
  undefined
  57 דק'
  יבמות

  שם ערוה ואיסור ערוה

  מסכת יבמות - דפים לב' ע"א, נב' ע"א, צה' ע"א.

  דיון בדברי רש"י גורם המעכב את תפיסת הקידושין יבוא גם להפקעתם לאור חילוק בין שני סוגי ערוה.

  הרב חיים כץ | יט' שבט תשס"ז
  undefined
  1:00
  יבמות

  "מעכשיו" בדבר שלא בא לעולם

  מסכת יבמות - דף צג' ע"א.

  נחלקו הראשונים במשמעות אמירת המילה 'מעכשיו' בקניין בדבר שלא בא לעולם, ונחלקו אמוראים במשמעות אמירת 'מעכשיו' בקניין שיחול בעוד שלשים יום. ויש להבין, כיצד יתכן שהראשונים מעלים משמעויות חדשות למילת 'מעכשיו', שהאמוראים לא התחשבו בהן? בשיעור זה מוצעות שתי תשובות לשאלה, שכל אחת מהן מהווה אבן יסוד בהבנת מהות מעשה הקניין.

  הרב חיים כץ | ה' טבת תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il