יבמות

כלאיים בציצית

מסכת יבמות: דף ד'

שיעור זה עוסק במחלוקת ר"ת והרמב"ם בדין לבישת חוטי כלאים בציצית למי שפטור ממצות ציצית, כגון שואל או אשה. לדעת הרמב"ם חובת האדם היא לקשור, ולר"ת החיוב הוא על הבגד כשהוא על האדם.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א שבט תשס"ז