עניני החג

הגביע הוא שלנו

הרב נתנאל יוסיפון | תשרי תשע"ה