בשלח

למה נקרע ים סוף?

קריעת ים סוף-לפנים משורת הדין שהוא בעצם דין בזכות העקידה ובזכות האהבה של ישראל לקב"ה; לימוד תורה- תכלית לעצמו.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ג שבט תשס"ט