בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
23 שיעורים
  undefined
  49 דק'
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ ביטולו וביעורו

  מדוע בדיקת חמץ נצרכת? האם דין ביטול חמץ נלמד מדין "והשבתם"? דעת רשי ותוס'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו אדר ב תשפ"ב
  undefined
  בדיקת חמץ

  הלכות בדיקת חמץ

  פרק ד

  א - זמן בדיקת חמץ בתחילת ליל י"ד. ב - דברים שאסרו חכמים קודם הבדיקה. ג - הברכה. ד - מקומות החייבים בבדיקה. ה - הנר ופנס. ו - האם צריך לבדוק אחר פירורים קטנים מכ'זית'. ז - האם צריך לבדוק את הספרים. ח - האם סומכים על הניקוי שלפני פסח. ט - הנחת פתיתי חמץ והאפשרות להיעזר בבני הבית. י - היוצא למדינת הים. יא - אם מכירת כל הבית או השכרתו במסגרת מכירת חמץ פוטרתו מבדיקה. יב - בדיקת חמץ אחר זמנה, ודין השוכר חדר במלון. יג - בית כנסת ופנימיות וישיבות. יד - חמץ תחת מפולת ואם צריך לבדוק מחסן.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  56 דק'
  הלכות חמץ ומצה

  "בל ימצא"- בכל מקרה?

  לר"ן "בל ימצא" כולל גם חיפוש חמץ שאינו ידוע לתוס' "בל ימצא" הוא רק בחמץ ידוע. האחרונים מסייגים את דברי תוס'. המשנ"ב פסק כהר"ן, וכהתוס' בהסבר האחרונים.

  הרב אלקנה ליאור | ב' ניסן תשע"ו
  undefined
  45 דק'
  בדיקת חמץ

  הכנה לקראת חג הפסח

  הרב חיים בן שושן | ט' ניסן התשע"ה
  undefined
  6 דק'
  מעשה רשת

  מכירת חמץ באינטרנט

  מעשה רשת - האינטרנט בהלכה (6)

  השיעור יעסוק בשאלה האם מינוי שליח צריך קנין, ומהו תפקידם של העדים בדיני ממונות לעומת שאר הדינים, האם השליח עצמו צריך לנכוח בשעת המינוי, אופן המינוי בעל פה או בכתב, ומדוע נצרך קנין סודר במכירת החמץ.

  הרב ניר אביב | ד' שוון תשע"ד
  undefined
  בדיקת חמץ

  ברכה על בדיקת חמץ

  פסחים ז.

  פסחים ז.

  הרב יאיר וסרטיל | ניסן התשע"ג
  undefined
  54 דק'
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ וביעור חמץ

  מתוך הארכיון שבידי הרהג יהודה מוצפי ראש ישיבת מנחת יהודה

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל
  undefined
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ

  מקור התקנה לבדיקת חמץ וטעמה. בירור דעות הראשונים והאחרונים

  הרב ניר סיני
  undefined
  57 דק'
  בדיקת חמץ

  בדיקה וביעור חמץ בהלכה ובסוד

  הרב בן ציון מוצפי
  undefined
  1:01
  בדיקת חמץ

  דיני פסח

  שיעור הכנה לפסח

  דיני בדיקת חמץ וליל הסדר

  הרב בן ציון מוצפי | תשע"א
  undefined
  59 דק'
  בדיקת חמץ

  בדין ביטול חמץ ומאכלות אסורות

  החילוק בין אישיות האדם לבין גופו וכן באוכל בין מאכלות אסורות לאיסור אכילה מצד האדם.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ה' ניסן תשס"ט
  undefined
  8 דק'
  בדיקת חמץ

  שלושים יום קודם לפסח

  סדר הניקיון, אופיו ואיכותו; דברי האריז"ל; להשאיר כח למטבח; חזקה על מקומות ללא חמץ; משלוחי מנות - פתרונות; לא לזלזל במנהג הניקיון; ארונות הספרים.

  הרב רואי מרגלית | כא אדר תשס"ט
  undefined
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ,ערב פסח וליל הסדר

  מתוך "קול צופייך" גיליון 398

  שבוע הבא לעת הזאת כולנו מסובין. אבל צריכים לדעת שלמעשה שלושים יום לפני פסח שואלין ודורשין בהלכות הפסח. והאשה מכינה את הבית ומנקה ומבערת את כל החמץ כבר כמה ימים לפני פסח, והבעל והאיש באים על המוכן בליל ערב פסח לבדוק את הבית.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשס"ז
  undefined
  בדיקת חמץ

  בדיקת חמץ

  החיד"א בספר ברכי יוסף דן בשאלה מעניינת. אחד חטף מחברו מצוה. אחד בדק חמץ במקום חברו וחברו תובע אותו על כך.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תשס"ז
  undefined
  בדיקת חמץ

  עד כמה יש להתאמץ בניקיונות לפסח?

  יש אנשים שההכנות קשות עליהם ולהם צריך לומר שלא צריכים לעשות למעלה מיכולתם ובלבד שיעשו את מה שהתורה חייבה אותם כמינימום וכמובן יתכוונו במעשיהם לשם שמים. את החיובים יעשו ובהידורים ימעטו. אבל מי שיכול לעשות יותר, מחויב לעשות יותר! מצופה ממנו להדר בהידורי המצוות ואינו יוצא ידי חובה בעשיית המינימום. אין להסתכל על הזולת ולעשות כמותו. כל איש צריך לעשות כפי יכולתו. אם מעט ואם הרבה. לא נקבע בתורה מכנה-משותף-נמוך לפיו יעשו כולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תשס"ז
  undefined
  בדיקת חמץ

  ניקיון יסודי

  "קול צופייך" גיליון מספר 308

  גאווה השאור שבעיסה; בדיקת חמץ ביעילות; בדיקה וסילוק כל פירור; ניקוי הספרים לפני פסח; ניקוי הכובע וכיסי הבגדים; אמירת הלל בערב פסח; ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשס"ה
  undefined
  בדיקת חמץ

  שואלין בהלכות הפסח

  מתוך "קול צופייך" גיליון 306

  מקצת הלכות הפסח, דיני בדיקת חמץ והכשרת כלים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר ב' תשס"ה
  undefined
  בדיקת חמץ

  כמה זמן בודקים חמץ?

  בדיקת חמץ - כמה זמן זה אמור לקחת? הלכה כדברי המקלים שאין צורך לחפש פרורים קטנים; דין בדיקת חמץ בספרים, ודינם של ספרים שלא נבדקו מפרורים.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשס"ד
  undefined
  בדיקת חמץ

  לא להחמיץ את המצווה

  גם מי שנוסע לפסח חייב בבדיקת חמץ; האם אפשר להיפטר מחובת הבדיקה ע"י מכירת החמץ לגוי; מוטב לקיים את המצווה ולא להיפטר ממנה; מחירה של מצווה; בדיקת חמץ למתאכסנים במלון.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשס"ד
  undefined
  1:03
  פסחים

  מחלוקת רש"י ותוס' בדין בדיקת חמץ (חלק א')

  פסחים ב ע"א

  מחלוקת רש"י ותוס' בטעם בדיקת חמץ; הסבר הר"ן בשיטת רש"י; איסור דאורייתא שהוא גזירה וגדר לאיסור אחר; שני סוגים של חזקות.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ט' טבת, התשנ"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il