הלכות חמץ ומצה

"בל ימצא"- בכל מקרה?

לר"ן "בל ימצא" כולל גם חיפוש חמץ שאינו ידוע לתוס' "בל ימצא" הוא רק בחמץ ידוע. האחרונים מסייגים את דברי תוס'. המשנ"ב פסק כהר"ן, וכהתוס' בהסבר האחרונים.

הרב אלקנה ליאור | ב' ניסן תשע"ו